Институт за научноизследователска и иновационна дейност

Институтът за научноизследователска и иновационна дейност (ИНИИД) е основно звено на НВУ “Васил Левски” за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност. Той осъществява официалните контакти, свързани с научната, научноизследователската и иновационната дейност на Университета с МО, ЩО на БА, държавни и частни институции и администрира всички процедури, свързани с научното развитие на членовете на академичния състав, участието в проекти за научни изследвания, издателската дейност и участието в научни форуми, провеждани в страната и такива, организирани от НВУ „Васил Левски”.
Научноизследователската  и иновационна дейност се организират съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав, Закона за счетоводството, Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав, действащата в страната и в БА нормативна база по научната и научноизследователска дейност, действащите правилници на Национален военен университет “Васил Левски”.
Институтът изпълнява Дългосрочен план за ресурсно осигуряване, План по военно-научната, научноизследователската и опитно-конструкторската работа на НВУ „Васил Левски”, годишни и месечни планове за работата.
Методическото ръководство на Института за НИИД се осъществява от Заместник-началника на НВУ „Васил Левски” по учебната и научната част. Непосредственото ръководство се осъществява от Директора на ИНИИД. Компетенциите на Института са регламентирани в Правилник за дейността на Институт за научноизследователска и иновационна дейност.

В структурата на Института са включени следните научноизследователски секции:
- Научноизследователска секция – гарнизон В. Търново;
- Секция „Военна психология” – гарнизон В. Търново;

На основание чл. 4 от Правилник за дейността на Институт за научноизследователска и иновационна дейност на НВУ „Васил Левски” Институтът изпълнява следните задачи:

 1. Извършва научноизследователска и внедрителска дейност в областта на националната сигурност, отбраната и военното дело;
 2. Участва в разработването на концепции, доктрини и други регламентиращи документи за нуждите на МО, БА, ЩО, Щабове по подготвка на видовете въоръжени сили и НВУ „Васил Левски”;
 3. Осъществява трансфер на научни знания и научноприложни продукти;
 4. Извършва проучвания и разработване на научни проблеми, свързани със създаването, усъвършенстването, експлоатацията, ремонта и съхранението на въоръжението и техниката и други научни проблеми, възникнали при изпълнението на мисията и задачите на НВУ „Васил Левски”;
 5. Извършва психодиагностика, психологичен подбор и оценка на психологичните и социално-психологичните аспекти на личния състав и военнонормативната среда (психологични изследвания, консултиране, обучителни тренинги, фокус-групи, пилотни анкетни проучвания, срещи с потенциални носители на рисково поведение, оценка на психичната устойчивост);
 6. Участва и организира национални и международни конференции, симпозиуми, сесии и други научни форуми;
 7. Извършва обучение, експертна и консултантска дейност;
 8. Разработва и участва в проекти по различни направления в предмета на дейност на Университета;
 9. Привлича специалисти за обучение на кадрите от други институции от страната и чужбина и консултанти, съгласно действащите нормативни документи;
 10. Извършва услуги, свързани с дейността на Института;
 11. Проучва и разработва научни проблеми за нуждите на външни организации.

При осъществяване на своята дейност Институтът се подпомага от обслужващите звена и използва изградената материална база на университета.

 

Назад