Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността"

 
НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В РАБОТАТА
НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА”,
КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 13-14 НОЕМВРИ 2014 Г.
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
Организационен комитет
 
Председател:
Бригаден генерал Тодор Дочев
Научен секретар:
Подполковник инж. д-р Георги Георгиев
 
Членове на Организационния комитет:
Полковник доцент доктор Христо Атанасов – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Сашо Евлогиев – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Даньо Лалов – НВУ „Васил Левски”
 
Научен комитет:
Полковник доцент доктор Веселин Мадански  – НВУ „Васил Левски”
Професор доктор Христо Иванов – ВСУ „Черноризец Храбър”
Професор доктор Михаил Харалампиев – НВУ „Васил Левски”
Доцент д. ик. н. Любомир Владимиров – РУ „Ангел Кънчев”
Доцент доктор Ради Ганев – ВСУ „Любен Каравелов”
Професор доктор Георги Камарашев – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Мирослав Димитров – ВА „Георги Раковски”
Професор доктор Стойко Стойков – НВУ „Васил Левски”
 
Редакционен съвет:
Полковник доцент доктор Веселин Мадански  – НВУ „Васил Левски”
Професор д.н. Севдалина Димитрова – НВУ „Васил Левски”
Полковник доцент доктор Марин Пашов – НВУ „Васил Левски”
Доцент доктор Наско Загоров – НВУ „Васил Левски”
Доцент доктор Димитър Димитров – НВУ „Васил Левски”
Доктор Събин Събев – НВУ „Васил Левски”
 
Технически секретар:
Майор Иванка Георгиева
 
Работни езици
български, руски, английски, немски
 
 
 
ПАНЕЛ 1
МЕНИДЖМЪНТЪТ В ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”
 
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 1. Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана
 
Докладите в това направление са областта на:
 • Стратегическите решения за сигурност и отбрана: система за сигурност, управление на системата за сигурност, сигурността като управленска система, политическа, икономическа, военна, социална, екологична и индустриална сигурност, отбранителна политика, тероризъм, антитероризъм, международна, национална и регионална сигурност, стратегически решения при управлението на ресурси в условията на бюджетен дефицит и др.;
 • Среда за сигурност: предизвикателства и фактори;
 • Финансов мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана: финансово осигуряване на въоръжените сили, система за отчитане ианализ ка то информационен източник, разходи-ефекти, Система за финансово управление и контрол на ресурсите за сигурност и отбрана, Система за планиране, програмиране, бюджетиране, Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана и др.;
 • Управление на материални ресурси: логистика и управление на ресурсите за сигурност и отбрана, предизвикателства пред логистиката, логистична поддръжка на експедиционни операции, отбранителна аквизиция, упавление на жизнения цикъл на отбранителни продукти, утилизация, инвестиции в отбрата, публично-частно пъртньорство и др.;
 • Управление на човешките ресурси за сигурност и отбрана: човешкият ресурс – ключов ресурс за сигурност и отбрана, система за управление на човешките ресурси за сигурност и итобрана, базирана на копетентност и компетенции и др.
 
 1. Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната.
Докладите в това направление са областта на:
 
 • Конституционно установения ред на държавно управление, запазване на демократичните ценности, гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на българските граждани, създаване и поддържане на ефективни и ефикасни системи за здравеопазване, образование, социално осигуряване и подпомагане. Културно и физическо развитие и информиране, демографски проблеми. Сигурност и социални мрежи. Медийна политика в областта на сигурността и отбраната и др.;
 • Правен режим  и правомощия на органите по сигурността, материално-правни и процесуално-правни проблеми, юридическа отговорност. Статут на военнослужещите и държавните служители в службите за сигурност. Съответствие на националното и европейско законодателство с новите реалности в сигурността и отбраната.
 
 
 
ПАНЕЛ 2
„ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА”
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 1. Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата
 
Докладите в това направление са областта на:
 • Стратегическите и оперативни решения при защитата на населението и инфраструктурата: стратегически решения при управлението на ресурси в условия на ликвидиране на последствия от бедствия, аварии и катастрофи; отбранителна политика, отбранителни способности, управление на риска в условията на криза от невоенен характер, свързаност на силите и др.;
 • Средата за сигурност в условията на криза от невоенен характер: предизвикателства, фактори на средата за сигурност в условията на: глобализация, разпространението на оръжия за масово унищожаване, климатични и здравни проблеми, асиметрични рискове и заплахи, тероризъм, трафик на хора и оръжия, заплахи за информационната сигурност, регионални конфликти, слаба държавност, демографски срив, екологични и енергийни проблеми, евроатлантическата интеграция, усилията на международната демократична общност за поддържане на мира и стабилността и др.;
 
 1. Управление на ресурси и технологии, свързани със защита на населението и инфраструктурата
Докладите в това направление са областта на:
 • Управление на материалните ресурси в условията на защита на населението при БАК: логистика и управление на ресурсите за сигурност и отбрана, предизвикателства пред логистиката, логистична поддръжка на спасителни операции, управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти при БАК, утилизация, инвестиции в отбраната, публично-частно партньорство и др.;
 • Управление на човешките ресурси и технологии за защита на населението и инфраструктурата при БАК: човешкият ресурс, ключов за защита на населението и инфраструктурата, система за управление на човешки ресурси за сигурност и отбрана при защита на населението и инфраструктурата, базирана на управлението по компетентност и компетенции, военно образователна система, оценяване и атестиране на човешките ресурси за сигурност и отбрана, свързани със защита на населението и инфраструктурата; реализация на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства в системата за защита на населението и инфраструктурата, социална политика за сигурност и отбрана, резервът като елемент на Системата за управление на ресурсите за сигурност и отбрана; знанието като ресурс за гарантиране на сигурност в условията на криза от невоенен характер и др.
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Заявките за участие се приемат до 5 ноември 2014 г.
Докладът да бъде депозиран при регистрацията на 13 ноември 2014 г. във формат .doc и .pdf
Депозираните доклади ще бъдат обсъждани и одобрявани от Редакционен съвет, след което ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове в електронен вариант или в книжно тяло – по желание на участника. Участниците ще бъдат информирани на електронен адрес за решението на Редакционния съвет не по-късно от 4 декември 2014 г.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 7 ноември 2014 г. и ще бъде изпратена на всеки участник на електронен адрес. Участниците ще получат програмата на хартиен носител при регистрацията.
Заедно с програмата, на електронен адрес ще бъде изпратена оферта за настаняване в хотели. Заплащането на нощувките е за сметка на участниците.
 
ТАКСИ
 
45 лв, независимо от броя на докладите
Сборник научни трудове на хартиен носител
Включва още делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл
35 лв, независимо от броя на докладите
Сборник научни трудове на електронен носител
Включва още делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл
20 лв, независимо от броя на докладите
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове на хартиен или електронен носител
 
35 лв или 45 лв, в зависимост от носителя, на който  е заявен сборника с доклади
Съавтор, участващ в работата на конференцията заплаща такса като автор
Включва още делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл
 
Заплащането се извършва по банков път:
Банкова сметка: IBANBG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
Такса за научна конференция 2014
 
Важно!
Фактури документи се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.
Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.
Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява.
 
ЗА КОНТАКТИ
 
гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За Научна конференция
 
Телефони:  062/618875     0888131479      подполковник доктор Георги Георгиев
062/618807     0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс: 062/618899
 
За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Заявката за участие може да попълните тук.

Назад