Център за подготовка на кадри за мироопазващи операции и изучаване на опита

НАЗНАЧЕНИЕ:
Центърът е предназначен за обучение на курсанти, сержанти,войници и студенти в тактически действия и прийоми, в действия при провеждане на операции по подържане на мира и в действия, касаещи националната и регионалната сигурност.

ОБУЧАЕМИ:

 1.  Курсанти от факултетите на НВУ;
 2.  Обучаеми от професионален сержантски колеж;
 3.  Специализирани офицерски и сержантски курсове;
 4.  Студенти по специалност национална и регионална сигурност.

ЗАДАЧИ:

 1. Да организира и провежда съвместно с катедрите от НВУ изучаването на основните дейности по ОПМ;
 2. Да планира, провежда и оценява конструктивни симулации обхващащи класически бойни действия, операции по поддържане на мира и решаване на кризи от невоенен характер;
 3. Да участва в организирането и провеждането на КПУ в състава на НВУ “В.Левски”;
 4. Да участва в национални и международни симулационни учения в състава на НВУК “Чаралица”;
 5. Да подготвя оператори за осигуряване провеждането на КПУ;
 6. Да провежда подготовка на обучаемите по дисциплината “Компютърни симулации”;
 7. Да изучава опита от проведените мисии и го прилага в процеса на обучение.

ПОЛИГОН ОПМ:

 1.  КОНТРОЛЕН ПОСТ;
 2.  НАБЛЮДАТЕЛЕН ПОСТ;
 3.  ПОЗИЦИЯ НА ООН;
 4.  ЩАБ на ООН;
 5.  ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА     ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ;
 6.  БЕЖАНСКИ ЛАГЕР.ЦЕНТЪР ЗА СИМУЛАЦИИ

ВЪЗМОЖНОСТИ:
Кабинетната база разполага с 3 специализирани зали с 36 работни станции, което дава възможност за обучение на подразделения от отделение до батальон включително. Технически е възможно да се провежда и обучение на по-високи нива – оперативно и стратегическо.

Програмно осигуряване:

 1. За симулации:  JCATS;
 2. За командване и управление.

СИМУЛАЦИОННА СИСТЕМА JCATS
Системата JCATS е съвместна, многостранна, взаимодействаща, многоелементна конструктивна  симулация, използвана от военни институции и организации за сигурност на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. JCATS симулира реалистични операции в градски и полеви условия чрез използването на детайлизирана информация относно сгради, природни характеристики и мeтeрологични условия.

Назад