Институционална акредитация

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на заседание, проведено на 06.10.2016 г.  (протокол № 20),  взе решение за даване на институционална акредитация на Националния военен университет „Васил Левски”  - гр. Велико Търново на основание на обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни) със срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години. Определя капацитет на висшето училище от 4200 курсанти, студенти и докторанти.

НАОА дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Програмни акредитации

Акредитирани професионални направления

Професионално

направление

Образователно-квалификационна степен

Факултет

Оценка

Срок

            9.2. „Военно дело”

 

       Специалност от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление”:

     „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”

„бакалавър”

 

 

 

„бакалавър”

 

 

 

факултет „Общовойскови”

  

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

  

факултет „Авиационен”

 

 

9,15

 

 

 

 

6 години до

25.07.2019 г.

 

 

 

 

9.1. „Национална сигурност”

 

    Специалности:

- „Национална и регионална сигурност”;

 

- „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”;

 

 

- „Административна и информационна сигурност”;

 

 - „Връзки с обществеността в отбраната и сигурността”

 

 

 

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„магистър”

 

 

 

 

факултет „Общовойскови”

 

факултет „Общовойскови”

 

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

 

9.50

 

6 години до 19.07.2021г.

3.7. „Администрация и управление”

 

   Специалности:

- „Стопанска логистика” (редовна, задочна и дистанционна форма)

 

- „Логистика на сигурността” (редовна и задочна форма на обучение)

 

- „Стопанско управление” (задочна форма на обучение)

 

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„магистър”

факултет „Общовойскови”

 

факултет „Общовойскови”

 

факултет „Общовойскови”

 

факултет „Общовойскови”

8.48

5  години до 14.01.2020 г.

5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 

   Специалности:

- „Авиационна техника и технологии;

 

- „Летателна експлоатация на въздухоплавателни средства” -” - редовна форма на обучение (само за курсанти - пилоти);

 

„бакалавър” и „магистър”

 

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър”

факултет „Авиационен”

 

 

факултет

„Авиационен”

 

факултет „Авиационен”

8,60

5 години до 27.06.2018 г.

5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”

 

   Специалности:

- „Авионика”

 

- „Автоматика, информационна и управляваща техника”

 

- „Електроника”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

 

 

„бакалавър”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър” и „магистър

 

 

факултет „Авиационен”

 

 

 

факултет „Авиационен”

факултет „Авиационен”

 

факултет „Авиационен”

9,08

6 години до 30.09.2022 г.

 

5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

 

    Специалности:

- „Компютърни системи и технологии”

 

 

- „Комуникационна техника и технологии”

 

- „Компютърни технологии за      проектиране”

 

- „Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

 

 

„бакалавър” и „магистър”

 

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

 

 

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

 

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

9,22

6 години до 09.12.2022 г.

5.13. „Общо инженерство”

 

     Специалности:

- „Индустриален мениджмънт”

 

- „Управление на ресурси  и технологии”

 

- „Автомобилна техника и

транспортна логистика”

 

- „Строителни и специални машини”

 

- „Защита на населението и инфраструктурата”

„бакалавър” и „магистър”

 

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър”

 

„бакалавър” и „магистър”

 

„бакалавър”

 

 

„бакалавър”

 

факултет „Общовойскови”

 

 

факултет „Общовойскови”

 

факултет „Общовойскови”

факултет „Общовойскови”

 

факултет „Общовойскови

 

факултет „Общовойскови

 

Процедура за нова акредитация в ход

 

Програмни акредитации за обучение
в образователна и научна степен “доктор”

 

Научна специалност/Докторска програма

Факултет

Оценка

Срок

“Организация и управление на въоръжените сили” - в ПН 9.2. „Военно дело”

в трите факултета на НВУ

9,30

6 години до

2021 г.

“Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална сигурност)” в ПН 3.7 „Администрация и управление”

факултет „Общовойскови”

9.17

6 години до

2021 г.

“Радиолокация и радионавигация” в ПН 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

факултет „Авиационен”

9,16

6 години до

2021 г.

 “Радиолокация и радионавигация” в ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

9,03

6 години до

2021 г.

“Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати” в ПН 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

факултет „Авиационен”

9,08

6 години до

27.06.2019 г.

“Технология за производство на летателни апарати” в ПН 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

факултет „Авиационен”

8,98

5 години до

27.06.2018 г.

“Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати” в ПН 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

факултет „Авиационен”

9,09

6 години до

27.06.2019 г.

“Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати” в ПН 5.13 „Общо инженерство”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

 

 Процедура в ход

“Радиоелектронни и комуникационни системи в авиацията” в ПН 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

факултет „Авиационен”

 8,96

5 години до

2020 г.

“Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление в ПН 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

факултет „Авиационен”

8,96

5 години до

2020 г.

“Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)” в ПН 9.1 „Национална сигурност”

факултет „Общовойскови

9,46

6 години до

2022 г.

„Управление на системи за сигурност” в ПН 9.1 „Национална сигурност”

факултет „Общовойскови

8,78

5 години до

2021 г.

„Военнополитически аспекти на сигурността” в ПН 9.1 „Национална сигурност”

факултет „Общовойскови

8,76

5 години до

2021 г.

“Колесни, верижни машини и логистика” в ПН 5.13 „Общо инженерство”

факултет „Общовойскови”

 

Процедура в ход

“Строителни, пътни и специални машини” в ПН 5.13 „Общо инженерство”

факултет „Общовойскови”

 

Процедура в ход

“Техника и технология на взривните работи” в ПН 5.13 „Общо инженерство”

факултет „Общовойскови”

 

Процедура в ход

“Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура” в ПН 5.13 „Общо инженерство”

факултет „Общовойскови

 

Процедура в ход

“Комуникационни мрежи и системи” в ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

9,22

6 години до

2022 г.

“Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” в ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

9,23

6 години до

2022 г.

 

 

Назад