Институционална акредитация

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация на заседание, проведено на 15.12.2011 г.  (протокол № 34),  взе решение за даване на институционална акредитация на Националния военен университет „Васил Левски”  - гр. Велико Търново на основание на обща оценка по новата десетобална критериална и оценъчна система  8.65 (осем цяло и шестдесет и пет стотни) със срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години.
Националният военен университет „Васил Левски” е първото висше училище в Република България, получило институционална акредитация по новата критериална и оценъчна система, въведена със Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ бр.61/09.08.2011 г.) и решение на Акредитационния съвет на НАОА  от 16.06.2011 г.
 
 Програмни акредитации
Акредитирани професионални направления
 
 
Професионално
направление
Образователно-квалификационна степен
Факултет
Оценка
Срок
9.2. „Военно дело”
 
Специалност:
- „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво
„бакалавър”
 
 
 
„бакалавър”
 
 
 
факултет „Общовойскови”
  
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
  
факултет „Авиационен”
 
 
9,15
6 години до
25.07.2019 г.
 
 
 
9.1. „Национална сигурност”
 
Специалности:
- „Национална и регионална сигурност”
 
- „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”
 
- „Административна и информационна сигурност”
„бакалавър” и „магистър”
 
 
 
„бакалавър” и „магистър”
 
 
„бакалавър” и „магистър”
 
 
„бакалавър” и „магистър”
 
факултет „Общовойскови” и факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
факултет „Общовойскови”
 
 
факултет „Общовойскови”
 
 
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
8.54
 
5 години до 04.04.2017г.
3.7. „Администрация и управление”
 
Специалности:
- „Стопанска логистика”
 
- „Логистика на сигурността”
 
- „Стопанско управление”
„бакалавър” и „магистър”
 
„бакалавър” и „магистър”
 
„бакалавър” и „магистър”
 
„магистър”
факултет „Общовойскови”
 
факултет „Общовойскови”
 
факултет „Общовойскови”
 
факултет „Общовойскови”
8.48
5  години до 14.01.2020 г.
5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”
 
Специалности:
- „Авиационна техника и технологии”
„бакалавър” и „магистър”
 
 
„бакалавър” и „магистър”
факултет „Авиационен”
 
 
факултет „Авиационен”
8,60
5 години до 27.06.2018 г.
5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”
 
Специалности:
- „Автоматика, информационна и управляваща техника”
 
- „Електроника”
„бакалавър” и „магистър”
 
 
 
„бакалавър” и „магистър”
 
 
„бакалавър” и „магистър
факултет „Авиационен”
 
 
 
факултет „Авиационен”
 
 
факултет „Авиационен”
„Много добра”
6 години до 27.03.2015 г.
5.3. „Комуникационна и компютърна техника”
 
Специалности:
- „Компютърни системи и технологии”
 
- „Комуникационна техника и технологии”
„бакалавър” и „магистър”
 
 
 
„бакалавър” и „магистър”
 
„бакалавър” и „магистър”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
 
 
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
 
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
„Много добра”
6 години до 06.11.2015 г.
5.13. „Общо инженерство”
 
Специалности
- „Индустриален мениджмънт”
 
- „Управление на ресурси  и технологии”
 
- „Автомобилна техника и транспортна логистика”
„бакалавър” и „магистър”
 
 
„бакалавър” и „магистър”
 
„бакалавър”
 
 
 
„бакалавър” и „магистър”
факултет „Общовойскови”
 
 
факултет „Общовойскови”
 
факултет „Общовойскови”
 
 
факултет „Общовойскови”
„Много добра”
6 години до 10.12.2016 г.
 
Програмни акредитации за обучение
в образователна и научна степен “доктор”
 
Научна специалност
Факултет
Оценка
Срок
1.
05.12.01. “Организация и управление на въоръжените сили”
в трите факултета на НВУ
“Много добра”
6 години до
2014 г.
2.
05.02.24. “Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална сигурност)”
факултет „Общовойскови”
9.17
6 години до
2021 г.
3
02.07.03. “Радиолокация и радионавигация”
факултет „Авиационен”
“Много добра”
6 години до
2014 г.
4.
02.07.03. “Радиолокация и радионавигация”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2015 г.
5.
02.02.02. “Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати”
факултет „Авиационен”
9,08
6 години до
27.09.2019 г.
6.
02.02.04. “Технология за производство на летателни апарати”
факултет „Авиационен”
8,98
5 години до
27.06.2018 г.
7.
02.02.08. “Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”
факултет „Авиационен”
9,09
6 години до
27.06.2019 г.
8.
02.02.08. “Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
9.
02.07.04. “Радиопредавателна и радиоприемна техника”
факултет „Авиационен”
“Много добра”
6 години до
2015 г.
10.
02.20.08. “Електронизация ( в авиацията )
факултет „Авиационен”
“Много добра”
6 години до
2015 г.
11.
02.21.02. “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
факултет „Авиационен”
“Много добра”
6 години до
2015 г.
12.
02.21.07. “Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление
факултет „Авиационен”
“Много добра”
6 години до
2015 г.
13.
02.01.49 “Автомобили, трактори и кари”
факултет „Общовойскови”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
14.
02.01.37 “Пътни и строителни машини”
факултет „Общовойскови”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
15.
02.08.15 “Техника и технология на взривните работи”
факултет „Общовойскови”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
16.
02.07.20 “Комуникационни мрежи и системи”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
17.
02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”
факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
“Много добра”
6 години до
2016 г.
 
На Националният военен университет “Васил Левски” е дадена първа институционална акредитация с оценка “Много добър” и срок на валидност 6 години от Националната агенция за оценяване  и акредитация с протокол № 36/24.11.2005 г., за която е издадено удостоверение с рег. № 2/17.11.2006 год.

 

Назад