16-17 юли – Годишна университетска конференция с международно участие

За поредна година в продължение на два дни – 16 и 17 юли в НВУ „Васил Левски” се проведе Годишна университетска конференция с международно участие. Форумът бе официално открит от началника на НВУ “Васил Левски” бригаден генерал Пламен Богданов. В словото си той изтъкна, че конференцията придобива все по-голямо значение и тежест сред ежегодните научни форуми. В годините на съществуване вече се очертават две устойчиви тенденции. Първата се изразява в това, че приблизително половината от регистрираните всяка година участници са били участници във форума повече от веднъж в предишни години. Втората е свързана с изнесените доклади – всяка година техният брой се увеличава.

Първият пленарен доклад на тема “Европейски измерения във висшето образование – анализ на ниво университет” беше изнесен от доцент д-р Борислав Ангелов – председател на Общото събрание на Русенския университет  “Ангел Кънчев”. Лектор на втория пленарен доклад на тема “Социални политики за въздействие на пазара на труда и върху формиралите се уязвими групи” беше професор, доктор на икономическите науки, инженер Венелин Терзиев от Русенския университет “А. Кънчев”.

В рамките на двата дни бяха изнесени 332 доклада в пет направления. Броят на регистрирани  участници достигна 279 от 78 институции. Те представляваха 33 български и 11 чуждестранни университети, академии и други висши училища, 7 института от Българска академия на науките и 38 държавни и образователни и административни институции и фирми. Сред участниците бяха и двама доктори хонорис кауза на НВУ “Васил Левски” – академик, доктор на техническите науки Живко Жеков и професор, доктор на химическите науки Михаил Харалампиев. По време на конференцията вниманието беше фокусирано и върху още една група участници – младите хора. Част от тях са университетски преподаватели, други са обучаеми – студенти и докторанти.

Назад