Документи ЗРАС

 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изпълнение на минимални национални изисквания и вписване на учен в Регистъра на академичния състав

 

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за ОНС „доктор”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за НС „доктор на науките“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за НС „доктор на науките“ в област на висше образование 5. „Технически науки”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за НС „доктор на науките“ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за АД „доцент“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за АД „доцент“ в област на висше образование 5. „Технически науки”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за АД „доцент“ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за АД „професор“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за АД „професор“ в област на висше образование 5. „Технически науки”

Справка-декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за АД „професор“ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”

Приложение към чл. 1а, ал. 1 Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)

Попълнените справки за наукометричните показатели да бъдат изпращани на registar@nvu.bg и бъде посочен мобилен телефон, за връзка при необходимост.

Всеки, следва ПЪРВО да попълни списъка си с публикации по публикувания образец. Публикации, неправилно описани няма да бъдат въвеждани и няма да има възможност да бъдат идентифицирани в наукометричните показатели.

Назад