О Б Я В А за конкурси за заемане на академични длъжности в НВУ „Васил Левски”

Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново обявява конкурси за заемане на академични длъжности от цивилни служители, както следва: „професор” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Отбрана и сигурност)”, научна област 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”– 1 (едно) място във факултет „Общовойскови”; „професор” по научна специалност 02.02.08 „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, научна област 5. „Технически науки”, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”– 1 (едно) място във факултет „Авиационен”; „доцент” по научна специалност 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”, научна област 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”– 1 (едно) място във факултет „Общовойскови”. Срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник”. Документи се подават в Регистратура за некласифицирана информация на университета. Телефон – (062) 61-88-75; Siemens – 62075; GSM – 0884541585.
Изискванията по конкурсите и документи за кандидатстване са обявени със заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-115/16.02.2011 г.
Конкурсите са обявени в „Държавен вестник”, бр. 22/18.03.2011 год.

 

21.03.2011 г.
гр. Велико Търново

 

Документи по обявата:
Държавен вестник

Министерство на отбраната – заповед на министъра на отбраната на РБ № ОХ-115/16.02.2011 г.

Назад