О Б Я В А ЗРАС

          „Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научна специалност 05.04.11 „Общо и сравнително езикознание”, област на висше образование 2. „Хуманитарни науки”, професионално направление 2.1. „Филология” за нуждите на катедра „Езиково обучение и физическа подготовка” във факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски” по учебните дисциплини „Езикова култура”, „Култура на речевото общуване” и „Немски език” с учебна натовареност 430 приведени часа, за 1 (една) щатно осигурена длъжност за цивилен служител със срок на подаване на документите 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в „Държавен вестник”.
          Конкурсът е обявен със заповед № 1150/26.10.2011 г. на Началника на НВУ „Васил Левски”.
До участие в конкурса да се допускат кандидати, отговарящи на следните условия:
1. Да са придобили образователна и научна степен „доктор”;
2. Не по-малко от две години:
2.1. да са заемали академична длъжност „асистент”, „главен асистент”, или
2.2. да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
2.3. да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в областта на обявения конкурс;
3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиването на научната степен „доктор на науките”.
Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” да подадат следните документи:
1. Заявление до Началника на НВУ „Васил Левски”;
2. Автобиография;
3. Свидетелство за научно звание или документ за заемана академична длъжност в друго висше училище (ако имат такива);
4. Диплома за образователна и научна степен „доктор”;
5. Публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”;
6. Научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки;
7. Творческа автобиография, която включва информация за учебната и научноизследователската работа на кандидата;
8. Медицинско свидетелство (за работа);
9. Свидетелство за съдимост;
10. Документ за трудов стаж.
Документи се подават в Регистратура за некласифицирана информация на университета. Телефон – (062) 61-88-75; Siemens – 62075; GSM – 0884541585.”
Обявата по конкурса е в процес на публикуване в Държавен вестник.

28.10.2011 г.
гр. Велико Търново

Препратки по обявата:
Държавен вестник:

НВУ „Васил Левски” :
Заповед № 1150/26.10.2011 г. на Началника на НВУ „Васил Левски”

Назад