З А П О В Е Д №1202

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

08 ноември 2011 г. №1202 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в Национален военен университет „Васил Левски”.

Длъжностите на научно-преподавателския състав във висшите училища са за хабилитирани преподаватели – доцент и професор и за нехабилитирани преподаватели – асистент и главен асистент.
Академичните длъжности се заемат от цивилните служители по ред, определен със заповед на министъра на отбраната, при спазване на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за висшето образование, чл. 17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в изпълнение на раздел I, т. 2 буква „б” от заповед на Министъра на отбраната №ОХ-602/19.07.2011 г., във връзка с щатно разписание №У-500 на НВУ „Васил Левски”, решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски”, прието на негово заседание с протокол №62/25.10.2011 година, и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

 

З А П О В Я Д В А М:

1. Обявявам вакантни академични длъжности, както следва:
1.1. За „асистент” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)” (учебните дисциплини „Информационни аспекти на сигурността”, „Ресурси и сигурност” и „Екология и сигурност”) с аудиторна учебна натовареност 588 часа, приравнени към упражнения, за цивилен служител с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър” в катедра „Информационна сигурност” във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски.

Кандидатите по точка 1.1 да подадат до началника на Националния военен университет „Васил Левски” следните документи:
– заявление;
– биографична справка (органа на личния състав по месторабота), а за гражданите – автобиография;
– диплома за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър” с приложението към нея;
– удостоверение за признато висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
– справка за научните интереси и публикации на кандидата;
– други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област;
– копие от заповеди за зачисляване в докторантура и за отчисляване с право на защита (ако има такива);
– копие от разрешението за достъп до класифицирана информация с ниво не по-ниско от „Секретно”, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност” или служебна бележка, че е започнала процедура по проучването му;
– медицинско свидетелство (за работа);
– свидетелство за съдимост.
2. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждане на същите в регистратурата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново.
3. Заповедта ми да се доведе до знанието на целия личен състав и да се публикува на сайта на университета.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник-началника по учебната и научна част на НВУ „Васил Левски”.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал        (П)          Цветан Харизанов
___.11.2011 г.

Назад