Инженер Иво Любомиров Балевски

Научна специалност 02.02.08 "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати"
Тема: "Изследване на поразяващите фактори на импровизирани взривни устройства"
Научно жури по защитата:
Председател: полк. инж. доц. д-р Даньо Маринов Лалов
Членове: 1. полк. инж. доц. д.т.н. Костадин Николов Костадинов
2. проф. д.т.н. инж. Боян Миланов Петков
3. проф. д.т.н. инж. Христо Иванов Христов
4. проф. д-р инж. Петър Стефанов Гецов,
назначено със заповед номер 754/12.07.2011 год. на Началника на НВУ "Васил Левски".
Дата на защитата 30.09.2011г.
На основание т. 51 от Заповед на Министъра на отбраната на Република България номер ОХ-626/27.07.2011 год. материалите по защитата не се публикуват на сайта на университета.
Защитата е проведена успешно. Докторантът придоби ОНС "Доктор".

Назад