Годишна международна научна конференция факултет "Авиационен"

19 и 20 април 2018 г.
Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” – гр. Долна Митрополия
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бригаден генерал доктор Пламен Богданов – началник на Национален военен университет „Васил Левски“
 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полковник професор доктор инженер Марин Маринов – декан на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
 
ЧЛЕНОВЕ:
Полк. д-р Ивайло Ангелов – НВУ „Васил Левски
Col. Assoc. Prof. Bogdan Grenda, Ph.D – WSU, Poland
LTC Assoc. prof. Laurian Gherman, Ph.D – AFA, Romania
LTC Assoc. prof. Andrzej Sobon, Ph.D – WSU, Poland
LTC Assoc. prof. Pawel Majdan, Ph.D – WSU, Poland
 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
Подполковник доцент доктор инженер Живо Петров – заместник-декан на Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ
Изпращане на заявка за участие и изпращане на докладите в електронен вид по електронна поща до редакционната колегия за приемане/отхвърляне.
30.03.2018 г.
Изпращане на копие от платежен документ, придружен с окончателния вариант на доклада в електронен вид.
13.04.2018 г.
Регистрация на участниците:
от 8:00 до 12:00 часа
19.04.2018 г.
Откриване на Научната конференция:
 10:00 часа
19.04.2018 г.
 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 
0.1 Авиационна и космическа техника.
0.2 Военни науки, навигация и въоръжение.
0.3 Електроника и радиотехника.
0.4 Електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи.
0.5 Природо-математически науки.
0.6 Социални, хуманитарни науки и филологии.
0.7 Медицина.
0.8 Приложни науки в интерес на отбраната.
0.9 Съвременни тенденции в авиационния летателен тренинг.
 
Редакционна колегия на сборник доклади на Научната конференция  2018
Редакционна колегия
Отговаря за тематично направление
Е-mail, на който да се изпращат докладите
Председател:
 
 
подп. доц. д-р инж. Живо Божидаров Петров
3
zhbpetrov@nvu.bg
Членове:
 
 
доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов
1
доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов
2
danyo@abv.bg
доц. д-р инж. Теодора Иванова Петрова
3
доц. д-р инж. Марин Йорданов Райков
4
raikov@aff.nvu.bg
доц. д-р Юлиян Станчев Станчев
4
jstanchev@aff.nvu.bg
проф. д.м.н. Косто Вълов Митов
5
доц. д-р Владислав Георгиев Симонлийски
6
vlad_sim@mail.bg
ст. преп. Ваня Любомирова Кацарска
6
д-р Галя Найденова Атанасова, д.м.
7
maa_05@abv.bg
доц. д-р инж. Стоимен Николов Каремов
8
stoimen.karemov@abv.bg
д-р Ивайло Атанасов Ангелов
8
ivailoaa@abv.bg
ас. д-р инж. Слав Димитров Митев
9
slav_mitev@abv.bg
ас. инж. Иван Колев Иванов
9
ivcoiv@abv.bg
Технически сътрудници:
 
 
подп. доц. д-р инж. Любомир Василев Митов
 
к-н инж. Ивайло Йорданов Точев
 
itochev@aff.nvu.bg
Отговорник по сигурността на информацията:
 
 
к-н Димитър Йорданов Петров
 
d.petrov_logistics@abv.bg
 
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2018@aff.nvu.bg), с копие до членовете на редакционната колегия по тематични направления, на посочените в сайта електронни адреси до 30 март 2018 г. До 06 април 2018 г. редакционната колегия ще уведоми авторите за приемането/отхвърлянето и необходимостта от редакция на докладите за участие в научната конференция.
След одобряване на доклада от редакционната колегия, трябва да бъдат изпратени: заявка за участие в научната конференция, окончателният вариант на доклада в електронен вид и сканирано във файл копие от бордерото за заплатена такса до 13 април 2018 г. на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2018@aff.nvu.bg).
Докладите, приети за участие в научната конференция, ще бъдат публикувани в електронен вид на CD.
Възможно е заявката за участие и ксерокопие на бордерото за заплатена такса да бъдат изпратени по пощата до 13 април 2018 г. Докладът задължително се изпраща до указаната дата, в електронен вид, на адреса за кореспонденция (sc2018@aff.nvu.bg).
Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък с имената им.
Работните езици на конференцията са български, английски и руски. Докладите ще бъдат публикувани на езика, на който са представени. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 15 мин.
Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
Таксата за право на участие е 50 лева и трябва да бъде преведена до 13.04.2018 г. на банковата сметка на Факултет "Авиационен" на НВУ "В. Левски" - Долна Митрополия:
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Плевен,
B.I.C. IABGBGSF, IBAN BG15IABG74733100416200.
В бордерото да се посочи като основание за внасяне - "Такса за научна конференция 2018". Номерът на бордерото трябва да бъде отразен в заявката за участие.
 
Регистрацията на участниците ще се извършва от 8:00 до 12:00 часа на 19.04.2018 г. във Факултет "Авиационен" на НВУ "В. Левски" - гр. Долна Митрополия.
 
 
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 
5855 гр. Долна Митрополия
Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
за Научна конференция 2018
тел./факс: 064 837217
  
Примерният файл keyword  може да копирате от тук.

Назад