О Б Я В А

Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново обявява конкурс за редовни и задочни докторантури за 2019 г.
Конкурсът е обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-539/02.07.2018 год. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и документите за участие в  конкурса са определени със заповедта на министъра на отбраната.
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на Университета.
 
Телефон за контакти: 062 618875;
Siemens: 62075;
GSM: 0888131479;
 
 

Назад