Защо да стана докторант в НВУ „Васил Левски”?

Цел на обучението в докторантура
Обучението в докторантура се извършва с цел придобиване на най-високата степен на висше образование (по смисъла на Закона за висшето образование) – образователна и научна степен „доктор”.

Назад