Кой може да кандидатства за обучение в докторантура?

       За обучение в докторантура в НВУ „Васил Левски” могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”.
 
    До обучение за придобиване на образователна и научна степени „доктор” се допускат военнослужещи и цивилни служители от структурите на МО и БА, които имат разрешение от министъра на отбраната за кандидатстване за обучение.
 
    Военнослужещите кандидатстващи за обучение в докторантура следва да притежават сертификат за владеене на английски или френски език по стандарта на НАТО STANAG-6001.
Всеки кандидат може да участва в повече от един конкурс, но за всеки от тях подава отделен рапорт (молба) и преминава отделна процедура по допускане и участие.

Назад