Организация на обучението в докторантура

1. Зачисляване в докторантура.

Зачисляването за обучение в докторантура в редовна и задочна форма на обучение става след успешно издържан конкурс, както следва:
- по научната специалност, в която е формулиран научния проблем (темата);
- по западен език – по желание на кандидата.
Зачисляването за обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка става чрез обсъждане в първичното звено (катедрата), в която ще се провежда обучението на проект на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и представена библиография.

2. Обучение в докторантура.
Обучението на всеки докторант се извършва по учебния план за обучение по научната специалност и изготвения индивидуален план за обучение. В първата година на обучението се полагат изпити по специалността и други изпити в областта на разработвания научен проблем. Техният брой е различен и се определя от спецификата на научния проблем и приетите планове за обучение, посочени по-горе. Обучението включва посещение на лекции, курсове, участие в семинари, научни форуми у нас и в чужбина, разработване и публикуване на научни доклади и съобщения в областта на докторантурата, специализации, провеждане на симулации и практически научни експерименти. Докторантите се включват и в преподавателската и методическа дейност на обучаващата катедра, като им се възлага аудиторна заетост в определен от Факултетния съвет обем.
Обучението приключва с разработване на дисертационен труд. При успешна защита на докторанта се присвоява образователна и научна степен (ОНС) „доктор”.

Назад