Реализация на лицата с ОНС „доктор”

Лицата, придобили образователна и научна степен (ОНС) „доктор” успешно се реализират в сферата на:
- образованието – като асистенти, главни асистенти, преподаватели и старши преподаватели във висши училища по смисъла на Закона за висшето образование;
- науката – като научни сътрудници в специализираните научни организации;
- обществения живот и икономическия сектор, за които се изисква висше образование, като при това те са без конкуренция, тъй като притежават най-високата степен на висше образование.
При проявен интерес и желание лицата, придобили ОНС „доктор” могат да се усъвършенстват и да заемат академична длъжност „доцент” или "професор". Това гарантира добра реализация в образователните и научни среди.

Назад