Ред за кандидатстване на докторанти

Редът за обучение в докторантура в НВУ „Васил Левски” се определя със заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-626/27.07.2011 год., относно реда за придобиване на научни степени във военните академии и висшите военни училища на Министерството на отбраната, изменена и допълнена със Заповед на Министъра на отбраната на република България № ОХ-380/30.05.2012 год.
За обучение в докторантура могат да кандидатстват лица притежаващи ОКС „магистър”:
 • офицери;
 • цивилни служители по смисъла на ЗОВСРБ;
 • граждани без трудови правоотношения по смисъла на ЗОВСРБ.
Кандидатите от трите категории могат да се обучават:
 • за нуждите на НВУ „Васил Левски” – разходите са за сметка на университета, докторантът заплаща годишна такса за обучение;
 • срещу заплащане – всички разходи са за сметка на обучаемия.
Общият методически ред на кандидатстването за нуждите на университета в резюме е следният:
 • заявяване на теми (научните проблеми);
 • съгласуване на темите за обучение със структурите в Министерството на отбраната, Щаба по отбраната и структурите пряко подчинени на Министъра на отбраната на Република България;
 • утвърждаване на темите (научните проблеми) от Съвет по въоръженията и Съвет по отбранителни способности – веднъж годишно за редовни и задочни докторантури и два пъти в годината – за обучение чрез самостоятелна подготовка;
 • получаване на разрешение за обучение в докторантура – за офицери и цивилни служители по смисъла на ЗОВСРБ;
 • кандидатстване и полагане на конкурсни изпити или представяне, обсъждане и утвърждаване на основна част на дисертационен труд с библиография към него в определеното първично звено на университета;
 • зачисляване за обучение в докторантура.
 
За обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка от граждани без трудови отношения по смисъла на ЗОВСРБ само срещу заплащане, се преминава единствено през последните два етапа от изложения ред за прием за обучение вдокторантура.
        
Заповеди на Министъра на отбраната на Република България:

Назад