Документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в докторантура в редовна и задочна форма подават следните документи:

1. Рапорт (заявление за цивилните служители по смисъла на ЗОВСРБ и цивилните граждани);
2. Автобиография;
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование с приложението или нотариално заверено копие от нея. Ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, тя се придружава от удостоверение за признато висше образование;
4. Други документи и/или препоръки, удостоверяващи интереси и постижения в научната област;
5. За военнослужещите - копие от документите по атестирането, заверени от кадровия орган, където се съхраняват оригиналите;
6. Служебна бележка, удостоверяваща получено разрешение за обучение в докторантура (само за военнослужещи);
7. Копие на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво не по-ниско от „поверително” или бележка за разкрита процедура за получаване на достъп (по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация) – за всички категории кандидати.
В рапорта (заявлението) се посочва: - длъжност (месторабота и длъжност за цивилни граждани);
- ЕГН;
- адрес и телефон за контакт;
- номерът и наименованието на темата и научната специалност по приложението на заповедта на Министъра на отбраната на Република България, с която се обявяват темите и научните специалности за обучение в докторантура;
- формата на обучение (редовна/задочна);
- западният език, по който кандидатът желае да положи конкурсен изпит.

Назад