Националният военен университет „Васил Левски” организира

научен форум на тема
„Радиационната безопасност в съвременния свят", посветен на 140-тата годишнина от откриването на първото военно училище и началото на военното образование в България
 
Форумът ще се проведе на 16 ноември 2018 година.
Работни езици: български, английски и руски.
Темите на докладите да са свързана с радиационната безопасност.
Докладите да са в обем до 4 – 10 страници. Всеки участник може да представи до 2 доклада. Представянето на докладите може да бъде устно или на постер, като при регистриране, в заявката, да се посочи начина на представяне на доклада.
Организационният комитет си запазва правото да промени начина на представяне, като своевременно уведоми участника. Заявки, в свободна форма, се приемат до 26 октомври 2018 г. на е-mail: conference_nvu@nvu.bg.
До 31 октомври 2018 г. докладите да се изпратят на e-mail: conference_nvu@nvu.bg
Програма за провеждането на конференцията ще получите до 10 ноември 2018 г.
Такса за участие – 35 лева.
Таксата за участие за работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” – 25 лева.
 
Таксата може да бъде преведена по банкова сметка:
Интернешънъл АСЕТ БАНК АД,
клон гр. Велико Търново IBAN BG 45 IABG 74313100835400BIC - IABGBGSF

Назад