Годишна международна научна конференция на факултет "Авиационен"

11 и 12 април 2019 г.
 
Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” – гр. Долна Митрополия
и
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Бригаден генерал доктор Пламен Богданов – началник на НВУ”Васил Левски”
Air Flotilla General Associate Professor  Gabriel Răducanu, PhD – Commandant of Air Force Academy, Romania
Colonel Professor Engineer Marek Roskowicz, PhD - Military University of Technology, Poland
Colonel Associate Professor Bogdan Grenda, PhD - Dean of National Security Faculty, War Studies University, Poland
Полковник професор доктор инженер Марин Маринов – декан на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
 
НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
Полковник доцент доктор инженер Живо Петров – заместник-декан на Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:
Подполковник доцент доктор инженер Любомир Митов – факултет „Авиационен“
Капитан асистент инженер Николай Кънчев
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ
Изпращане на докладите в електронен вид по електронната поща на конференцията за рецензиране
03.03.2019 г.
Отговор от рецензентите за одобрение за публикуване със забележките по съдържанието и оформлението
до две седмици от получаването на доклада
Изпращане на коригираните доклади в окончателен вид за публикуване
30.03. 2019 г.
Регистрация на участниците:
от 8:00 до 12:00 часа
11.04.2019 г.
Откриване на Научната конференция:
 10:00 часа
11.04.2019 г.
 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 
0.1 Авиационна и космическа техника.
0.2 Военни науки, навигация и въоръжение.
0.3 Електроника и радиотехника.
0.4 Електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи.
0.5 Природо-математически науки.
0.6 Социални, хуманитарни науки и филологии.
0.7 Медицина.
0.8 Приложни науки в интерес на отбраната.
0.9 Съвременни тенденции в авиационния летателен тренинг.
 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2019@aff.nvu.bg), до 3 март 2019 г. До две седмици от получаването на доклада рецензентите ще уведомят авторите за приемането/отхвърлянето и необходимостта от редакция на докладите за участие в научната конференция.
След одобряване на доклада от рецензентите, окончателният вариант на доклада трябва да бъде изпратен в електронен вид заедно със сканирано във файл копие от бордерото за заплатена такса до 30 март 2019 г. на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2019@aff.nvu.bg).
Докладите, приети за участие в научната конференция, ще бъдат публикувани в електронен вид на CD.
Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък с имената им.
Работните езици на конференцията са български, английски и руски. Докладите ще бъдат публикувани на езика, на който са представени. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 15 мин.
Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
Таксата за право на участие е 30 euro и трябва да бъде преведена до 30.03.2019 г. на банковата сметка на Факултет "Авиационен" на НВУ "В. Левски" - Долна Митрополия:
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Плевен,
B.I.C. IABGBGSF, IBAN BG15IABG74733100416200.
В бордерото да се посочи като основание за внасяне - "Такса за научна конференция 2019". Номерът на бордерото трябва да бъде отразен в заявката за участие.
 
Регистрацията на участниците ще се извършва от 8:00 до 12:00 часа на 11.04.2019 г. във Факултет "Авиационен" на НВУ "В. Левски" - гр. Долна Митрополия.
 
 
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 
5855 гр. Долна Митрополия
Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
за Научна конференция 2019
 
Примерният файл keyword  може да копирате от тук.

Назад