ЛОГИСТИКА

Мисията на логистиката в университета е всестранното осигуряване на структурите за изпълнение на учебните планове, програми и ежедневна дейност.
Логистиката в университета е организирана съгласно актове на министъра на отбраната, вътрешни правилници на НВУ “Васил Левски” и заповеди на началника на университета.
Логистиката в университета обхваща дейностите по настаняване, осигуряване и обслужване на личния състав, анализ, планиране, заявяване, доставка, съхранение, транспортиране, разпределение, техническа поддръжка, ремонт, оперативен отчет на материалните средства, експлоатация, поддържане и ремонт на инфраструктурата, противопожарната безопасност и опазване на околната среда.
Организацията на логистичното осигуряване представлява комплекс от взаимно свързани и съгласувани мероприятия, провеждани от управлението на университета и органите за логистично осигуряване.
Основни принципи на логистичното осигуряване в НВУ „Васил Левски” са приоритетност, отговорност, осигуреност и достатъчност, навременност, икономичност, гъвкавост и взаимодействие.
 
Системата за логистично осигуряване в НВУ „Васил Левски” включва:
 1. Органи за управление: отдел „Логистика и ПУР” състоящ се от отделение “Логистика”, отделение “Планиране и управление на ресурсите” и служба “Комуникационно и информационно осигуряване”.
 2. Сили и средства за логистично осигуряване: рота за осигуряване на учебния процес и логистика (РОУПЛ),комуникационно-информационен възел (КИВ)и служба „Логистика” - в район Шумен и район Долна Митрополия.
 3. Изградената инфраструктура, наличните транспортни средства и специални машини.
 4. Складова наличност от видовете материални запаси и дълготрайни активи.
 5. Взаимоотношенията и функционалните връзки между отделните елементи. Ръководството и контрола на логистиката в университета се осъществява от началника на университета.
Отдел „Логистика, планиране и управление на ресурсите” („Логистика и ПУР”) eизпълнителен и координиращ орган на началника на НВУ „Васил Левски”, обезпечаващ логистичното осигуряване на Университета.
 
Предназначението на отдела е да планира, организира, ръководи, координира и контролира логистичната дейност за всестранно осигуряване структурите в университета при изпълнение на учебните програми и ежедневната дейност, да участва в  бюджетирането, извършва планирането и управлението на ресурсите и да осъществява мониторинг на сградния фонд и предоставените имоти за стопанисване и управление, да планира, организира и осигурява експлоатацията, защитата и развитието на комуникационно-информационните системи (КИС)на университета за осъществяване неговото непрекъснато управление и водене на ефективен учебен процес.
 
Задачи на отдел „Логистика и ПУР”:
 1. Анализдава възможност за подобряване и оптимизиране на процесите за определяне на потребностите от ресурси, придобиване, съхраняване, разпределение и доставяне до потребителя на точното място, в точното време, в пълен обем стоки и услуги.
 2. Планиране - съобразно предстоящите задачи през годината по изпълнение на учебните програми и осигуряване на ежедневната дейност. Неразривно е свързано с квотите по финансовото осигуряване.
 3. Снабдяване с класовете материални средства, а именно:
 • Клас І - храна, вода и медикаменти.
 • В университета е въведено фирмено хранене от пролетта на 2006г. Към настоящия момент тази услуга се изпълнява  за район В. Търново и район Шумен с високо качество от фирма „Нове Трейдинг" ООД. Организирано е столово хранене за курсантите, които са на пълна държавна издръжка като им е предоставена възможността да избират от 3 менюта за следващия ден, а за студентите и командно-преподавателския състав - избор от няколко супи, ястия и десерти за  деня или приготвяне на аламинути.
 • В битовите и административните сгради и столовите са осигурени кафе автомати.
 • Клас ІІ - въоръжение, техника, инструменти, резервни части, транспортни машини и вещево имущество.
 • Клас ІІІ - горива, масла и смазки.
 • Клас ІV - строителни и други материали.
 • Клас V - ракети, бойни припаси, експлозиви и химически вещества.
 1. Придвижване и транспорт - осъществява се по заявка на потребителите с войскови транспорт.
 2. Експлоатация и ремонт на въоръжение и техника.
 3. Организация на движението и съхранението на материални средства.
 4. Оперативен отчет на материалните средства.
 5. Поддържане на инфраструктурата и битово осигуряване.
 6. Освобождаване от излишни материални средства.
 7. Провеждане на процедури по обществени поръчки и Закона за държавната собственост.
 8. Изготвяне на Плана за МТО и единния поименен списък за строителство и строителни услуги.
 9. Участие в дейността по планиране, програмиране и подготовка на програмния меморандум и проекто-бюджета на НВУ „Васил Левски”.
 10. Администриране дейността на Студентско общежитие.
 11. Осъществяване на мониторинг и профилактика на изградените комуникационни мрежи и мрежи за информационно осигуряване.
 12. Организиране на мероприятията по опазване на околната среда .

Назад