ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

 1. Географско положение и граници на България. Географско положение. Видове. Изменения в териториал­ния обхват на България. Стопанска оценка на границите на Република България.
 2. Релеф на България. Геоложки строеж и развитие на релефа. Характеристика на съвременния релеф. Геомор­фоложки области. Стопанско значение на релефа.
 3. Полезни изкопаеми на България. Значение и видове. Количествена и качествена характеристика на горивните (енергийните), рудните и нерудните полезни изкопаеми. Стопанска оценка на полезните изкопаеми в България.
 4. Климат на България. Фактори на климата. Елементи на климата. Неблагоприятни климатични явления. Клима­тични области. Стопанска оценка на климата.
 5. Води на България. Подземни води – грунтови, напорни, карстови, минерални извори. Повърхностни води – реки и езера. Хидроложки области. Използване и опазване на водните ресурси в България.
 6. География на населението на България. Брой и разпределение на населението. Естествено движение на населението. Миграции. Структури на населението. Работна сила и заетост.

ПЪРВИЧЕН СЕКТОР

 1. География на производство на зърнени и технически култури в България. Същност, особености, значение. Фактори за развитие. Отраслова и териториална структура на производството. Проблеми и тенденции.
 2. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България. Същност, особености, значение. Фактори за развитие. Отраслова и териториална структура. Проблеми и тенденции.

ВТОРИЧЕН СЕКТОР

 1. География на енергетиката в България. Същност, особености, значение. Фактори за развитие. Енергийни ресурси. Производство на електроенергия. Електропреносна мрежа. Райони. Проблеми и тенденции.
 2. География на металургията в България. Същност, особености, значение. Фактори за развитие. Отраслова и териториална структура на черната и цветната металургия. Проблеми и тенденции.
 3. География на производството на храни, напитки и тютюневи изделия в България. Същност, особености, значение. Фактори за развитие. Отраслова и териториална структура. Проблеми и тенденции.

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР

 1. География на транспорта в България. Същност, особености, значение. Фактори за развитие. Транспортна система – видове транспорт. Териториална структура. Проблеми и тенденции.
 2. География на туризма в България. Същност, особености, значение. Фактори за развитие. Туристически ресурси. Туристическа база. Развитие на туризма. Видове туризъм. Туристически райони. Проблеми и тенденции.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ (РЕГИОНИ)

 1. Югозападен район.
 2. Южен централен район.
 3. Югоизточен район.
 4. Североизточен район.
 5. Северен централен район.
 6. Северозападен район.

 ВАЖНО!
Географският анализ на социално-икономическите райони трябва да се направи, като се използва следната последователност:

 1. Географско положение, граници и големина. Природна среда
 2. Население, селищна мрежа, административно-териториално устройство
 3. Стопанство – първичен, вторичен и третичен сектор Регионална таксономична структура Проблеми и тенденции за развитие

ЛИТЕРАТУРА:

 1. География на България. Физическа география. Социално-икономическа география, ФорКом, С, 2002
 2. Дерменджиев Ат., Е Янков, Б. Димитрова, С. Дерменджиева, География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В.Т., 2004
 3. Всички учебници по география и икономика, за задължителна и профилирана подготовка за 10 и 12 клас, одобрени от МОН
 4. География на България, БАН, Сф.2003;
 5. Статистически справочник НСИ, 2010.

 

Назад