Теми по география от конкурсни изпити от предходни години

 

2006 г.

Югоизточен икономически район

2007 г.

География на транспорта

2008 г.

География на металургията
География на транспорта

2009 г.

География на енергетиката
Югоизточен икономически район
Югозападен икономически район

2010 г.

География на туризма в България
Източен Тракийско-Родопски социално-икономически район География на туризма в България
Югоизточен социално-икономически район

2011г.

География на туризма в България
Югоизточен социално-икономически район
География на производството на храни, напитки и тютюневи изделия
География на транспорта в България

2012г.
География на производството на зърнени и технически култури в България.
География на металургията в България
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България
География на туризма в България
2013г.

География на енергетиката
География на туризма в България

 

Назад