Балообразуване и класиране

 
БАЛООБРАЗУВАНЕ

     Състезателният бал се образува като сума от:

  • удвоената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2017 г. в друго акредитирано висше училище;
  • по-високата от оценките от държавния зрелостен изпит или от дипломата по български език и литература;
  • оценката от дипломата по история;
  • оценката от дипломата по математика;
  • единици от писмения тест по чужд език;
  • единици от психологичната оценка (пригодност) на кандидат-курсанта;
  • единици от изпита за физическата годност.

КЛАСИРАНЕ

     Класирането на кандидатите за курсанти се извършва по низходящ ред на получения състезателен бал, но не по-малък от 21,00.
     При еднакъв състезателен бал, подреждането на кандидатите се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование.
     Класирането се обявява на сайта на Университета до 08.07.2017 г.
    

Назад