БАЛООБРАЗУВАНЕ

 
     Състезателният бал на кандидатите се образува, като сума от:
  • удвоената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2018 г. в друго акредитирано висше училище;
  • оценката по история от дипломата;
  • оценката по математика от дипломата;
  • по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература.

На кандидатите, завършили средно образование в чужбина, НВУ „Васил Левски” признава оценката от дипломата за средно образование по официалния за страната език за заменяща оценката от дипломата за средно образование по български език и литература.

Назад