Правилник за прием и учебна дейност

Приет с протокол № 33 от 31 март 2009 г.,

Изм. и доп. с протокол №54/24.01.2011 г. №59/19.07.2011 г. и №66/28.02.2012 г., №69/29.05.2012 г. и №79/24.04.2013 г.)
на Академичния съвет

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник урежда условията и реда за прием и обучение в различните образователно-квалифика-ционни степени (ОКС) на Националния военен университет “Васил Левски”, наричан за краткост “университета”, в съответствие с изискванията на нормативните актове за придобиване на висше образование в ОКС “бакалавър”, “магистър” след “професионален бакалавър” и след “бакалавър”.
Чл. 2. (1) Правилникът урежда:
1. реда за прием на обучаеми;
........................................................................................................
Чл. 3. (1) .......................................................................................
(2) Броят на обучаваните студенти в различните ОКС ежегодно се определя от Академичния съвет (АС) и утвърждава от Министерския съвет.
.......................................................................................................
Чл. 5. Допуска се едновременно кандидатстване за всички обявени с Постановление на Министерски съвет специалности за университета, като кандидатите за курсанти могат да кандидатстват и за студенти по гражданските специалности.
Чл. 6. Обучението на студенти се извършва в редовна и задочна форма на обучение.
Чл. 7. Провеждането на конкурсните изпити, проверката на резултатите и класирането на кандидатите за студенти се извършва от комисии, назначени със заповед на началника на университета.
Чл. 8. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) ................................
Чл. 9. (1) При подаване на документите за кандидатстване кандидатите за студенти заплащат такса за участие в конкурса в размер, опреден от нормативните актове.
(2) От такса по предходната алинея се освобождават кандидатите, които са удостоверили с документ, че при тях са налице обстоятелства даващи им право на специални облекчения съгласно чл. 70, ал. 2 от Закона за висше образование.
Чл. 10. (1) Управлението на учебната дейност се осъществява от началника на университета и неговите заместници.
(2) Непосредственото ръководство на учебната и учебно-методическата дейност се осъществява от началниците на факултети.
(3) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Работен орган на ръководството на университета за управление на учебната дейност е “Учебен отдел и акредитация”.
(2) Обучението се извършва в съответствие с действащото законодателство в областта на висшето образование, с Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет “Васил Левски” и със Системата за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав в университета.
Чл. 11. За случаи, които не са описани в настоящия правилник и не противоречат на нормативните актове, окончателно решение взема началникът на университета.

Глава втора
ПРИЕМ НА ОБУЧАЕМИ

Раздел първи
УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 12. За обявените специалности и форми на обучение в университета могат да кандидатстват:
1. Български граждани – мъже и жени, които:
а) имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище.
б) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) са пълнолетни към 31 декември в годината на кандидатстване.
б) курсанти и студенти от университета или от друго висше училище, загубили правата си на обучаеми.
 2. Чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в Република България (РБ) могат да кандидатстват за обучение по условията и реда за кандидатстване на български граждани, ако отговарят на изискванията на чл. 11. ал. 2 и 3 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на РБ.
Чл. 13. Не се допускат да кандидатстват:
1. Лишените от свобода, поради изтърпяване на присъда към началото на учебната година.
2. (Отм. АС №54/24.01.2011 г.)
3. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение” (само за курсанти).
4. Страдащи от психически заболявания, удостоверени по съответния ред.
5. Чужденци, временно пребиваващи в Република България.
Чл. 14. (1) Кандидатите за обучение подават следните документи:
1. Молба до началника на университета (по образец);
2. Копие на дипломата за завършено средно образование. Завършилите средно образование в чужбина представят копие от дипломата, легализирана от Министерството на образованието младежта и науката (МОМН);
3. Състезателен картон;
4.(Нова АС №54/24.01.2011 г.) Медицинско свидетелство от областния диспансер за липса на психични заболявания.
(2) При подаване на документите кандидатите представят:
1. Оригинал на дипломата за завършено средно образование за сверка;
2. Лична карта;
3. Документ за внесена такса за участие в конкурса;
4. Документ удостоверяващ обстоятелствата по чл. 9, ал. 2.
(3) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за всички специалности, при условие че са записани в състезателния картон.
(4) Кандидатстващите едновременно за студенти и курсанти, подават документи за курсанти съгласно Наредбата за прием на курсанти, а за студенти в университета, като подават молба-образец до началника на университета и състезателен картон за участие в класиране за студенти.
(5) След определените срокове за подаване на документи за кандидатстване молби не се приемат. Не се допускат промени в състезателния картон при вече подадени документи.
(6) Не се приемат документи по пощата.
(7) Документи се подават в университета лично или чрез друго лице.
(8) Не се приемат молби, към които не са приложени всички необходими документи или са попълнени неточно и нечетливо.
(9) Отговорността за подреждането на специалностите в състезателния картон е изцяло на кандидата.

Раздел втори
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Кандидатите за курсанти и студенти полагат конкурсни изпити съгласно ежегодната заповед на началника на университета и решението на Академичния съвет. Ако кандидат-студентът се яви на два и повече кандидатски изпита, за балообразуването се взема най-високата оценка.
(2) Залите за провеждане на изпитите и разпределението на кандидатите се обявяват в деня преди изпита.
(3) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) За положен конкурсен изпит се признава и оценката, удостоверена с документ, от успешно издържан конкурсен изпит в друго държавно висше училище, както и оценката от държавен зрелостен изпит по дисциплина, съответстваща на определените в ежегодната заповед на началника на университета и решението на Академичния съвет.
(4) Кандидатите, представили документ за успешно издържан конкурсен изпит в друго държавно висше училище могат да участват в конкурса по общия ред, като за крайна оценка се зачита по-високата от двете оценки.
(5) Учебното съдържание на конкурсните изпитите се определя в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България.
(6) (Отменена АС №54/24.01.2011 г.).
Чл. 16. (1) Кандидатe за курсанти и студенти са задължени да се явяват на конкурсния изпит с регистрационния си талон с входящ номер и лична карта, съгласно обявения график, като преди датата на изпита те следва да са се осведомили в коя зала са разпределени.
(2) Темите за конкурсните изпити се изтеглят лотарийно в деня на провеждането им, в присъствието на кандидатите.
(3) Кандидатите, които са се явили за конкурсните изпити след обявеното начало на изпита, не се допускат до участие.
(4). (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Началото, продължителността и краят на изпитите, и тестовете се определят от началника на университета.
(5) Конкурсните изпити са анонимни.
(6) Не се разрешава явяването в друга зала и сграда, освен в посочената при разпределението.
(7) (Изм. АС №54/24.01.2011 г.) При провеждането на изпита могат да се използват писалка и химикал със син писец, черен молив, гума, пергел, триъгълник и математически таблици с формули, одобрени от МОМН.
(8) (Изм. АС №54/24.01.2011 г.) Не се разрешава използването в залите на мобилни средства за свръзка и калкулатори.
(9) Кандидатът няма право да поставя писмени или други знаци, нарушаващи анонимността, върху писмената работа.
(10) При опит за нарушаване на анонимността или преписване, внасяне в залата на посочените в ал. 8 средства за комуникация или други действия, смущаващи нормалното протичане на изпита, писмената работа на кандидата се анулира, а по-нататъшното му участие в конкурса се прекратява.
(12) При неволно нарушаване на анонимността кандидатът е длъжен да заяви за това. Квесторите унищожават съответния лист и на кандидата се предоставя друг лист или плик.
(13) Кандидатът предава писмената си работа на председателя на квесторската комисия, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената работа от квестора.
(14) След предаване на писмената си работа кандидатът е длъжен да напусне залата и сградата.
Чл. 17. Оценяването на конкурсните изпити по математика, история и география се извършва по шестобална система.
Чл. 18. (1) Писмените работи по математика, история и география задължително се проверяват и оценяват с точност до 0,25 от двама проверяващи, независимо един от друг.
(2) Всеки проверяващ съставя протокол за оценките на писмените работи и заедно с тях го представя на председателя на изпитната комисия.
(3) Изпитната комисия поставя крайна оценка на всяка писмена работа, както следва:
1. При разлика 0,25 между оценките на двамата проверяващи, оценката се закръгля в полза на кандидата.
2. При разлика 0,50 между оценките на двамата проверяващи, оценката се изчислява като средноаритметична на двете оценки.
3. При разлика между оценките на двамата проверяващи над 0,50, следва проверка от трети проверяващ – арбитър. Неговата оценка е окончателна. Той я нанася върху писмената работа и се подписва. Арбитърът съставя и протокол за всички прегледани от него писмени работи и го заверява с личния си подпис.
Чл. 19. (Изм. АС №54/24.01.2011 г.) От участие в конкурса отпадат кандидатите, които не са се явили или са получили оценка „слаб” на всичките конкурсни изпити, предвидени за съответната специалност и не са представили служебна бележка за успешно издържан конкурсен изпит от друго акредитирано висше училище.
Чл. 20. (1) Резултатите от конкурсните изпити и тестовете са окончателни и не подлежи на преразглеждане.
(2) Резултатите от конкурсните изпити и тестовете важат само за годината, в която са проведени.
(3) С решение на Академичния съвет на университета могат да се организират предварителни конкурсни изпити и получените резултати да се използват при образуване на състезателния бал.
Чл. 21. (1) Резултатът от конкурса се обявява по график.
(2) Всеки кандидат може, срещу представена лична карта, регистрационен талон с входящ номер и молба до началника на университета, да разгледа писмената си работа от изпитите по математика, история и география. Писмените работи се показват лично на кандидата.

Раздел трети
КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. (1) Състезателният бал на кандидатите за студенти по граждански специалности от професионално направление “Национална сигурност” и “Администрация и управление” се образува като сбор от следните оценки:
1. Удвоената оценка от конкурсния изпит.
2. Оценката по история от дипломата за завършено средно образование.
3. Оценката по география от дипломата за завършено средно образование.
4. Оценката по български език и литература от дипломата за завършено средно образование.
(2) Състезателният бал на кандидатите за студенти за всички останали специалности се образува като сбор от следните оценки:
1. Удвоената оценка от конкурсния изпит.
2. Оценката по физика от дипломата за завършено средно образование.
3. Оценката математика от дипломата за завършено средно образование.
4. Оценката по български език и литература от дипломата за завършено средно образование.
(3) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита по-високата.
(4) (Отм. АС №54/24.01.2011 г.)
(5) Не се образува състезателен бал за кандидатите, отпаднали от конкурса на основание чл. 19.
Чл. 23. Обучаемите от университета, загубили студентските си права след успешно завършване на първи курс и издържали конкурса, се приемат за обучение по същата специалност в курса, в който са прекъснали обучението си.
Чл. 24. (Доп. АС №54/24.01.2011 г.) Кандидатите – лауреати на национални и международни олимпиади по математика, история и география, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат по избрана от тях специалност без конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност е в съответствие с предмета на олимпиадата.
Чл. 25. (1) Кандидатите се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на заявените от тях желани специалности.
(2) Кандидатите, класирани с еднакъв бал на последното място за специалността се приемат над утвърдения брой.
Чл. 26. (1) Класирането се извършва на два етапа, съгласно графика.
(2) Кандидатите, класирани при първо класиране по първата желана от тях специалност, трябва да се запишат за студенти в указания срок. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие във второто класиране.
(3) Кандидатите, класирани при първото класиране за специалност, посочена на второ или следващо място, участват във второто класиране, без да потвърждават допълнително желанието си затова.
(4) Второто класиране е окончателно. Класираните кандидати трябва да се запишат в указания срок за студенти по специалността, в която са класирани. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.
(5) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) След изтичане на срока за записване незаетите места се попълват от останалите кандидати по низходящ ред на бала им и по реда на явяването им.
Чл. 27. Класираните за курсанти и студенти редовно обучение се записват лично с оригинала на дипломата си за средно образование, който остава на съхранение в университета до края на обучението им.
Чл. 28. (1) Новоприетите студенти се обявяват със заповед на началника на университета.
(2) При записването, освен подадените документи, студентите представят още:
1. Документи за записване на нови студенти (по образец).
(Нова АС №54/24.01.2011 г.) Диплома за завършено средно образование
3. (Стара т. 2, доп. АС №54/24.01.2011 г.) Снимки – шест броя, формат 4/6 см – четири бр. и 2,5/3 см – два бр.– цветни.
4. (Стара т.3, Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Лична карта за сверка.
4. (Стара т. 4, Отм. АС №54/24.01.2011 г.)
5. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Документ за внесена такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидатите за обучение в университета, представили документи за самоличност или други документи с невярно съдържание, или направили опит да заблудят комисиите, се отстраняват от участие в конкурса.
§ 2. Кандидатите имат право да получават срещу заплащане от университета удостоверения за оправдаване на ползвания от тях отпуск за явяване на конкурсни изпити и за резултатите от тях.
§ 3. На записалите се в университета студенти – в ОКС “бакалавър” и “магистър”, които желаят да се отпишат от университета преди започване на учебната година, се удържат 20% от платената семестриална такса за административни услуги. Таксите за обучение не се възстановяват след започване на учебни занятия.
§ 4. Писмените работи на кандидатите и протоколите с техните оценки се съхраняват в университета една година след провеждането на конкурсните изпити.
§ 5. Кандидатите са длъжни да спазват посочените в графика дати за конкурсния изпит и лично да проверяват изнесената информация за класиранията и записванията.
§ 6. Кандидат-студентите лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование, ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата.
§ 7 Приетите студенти са длъжни да се запознаят с Правилника за устройството и дейността на НВУ “В. Левски” и настоящия правилник в 15-дневен срок след началото на учебната година и да попълнят декларация по образец, с която се задължават да го спазват.
§8. ..................................................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е разработен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование и чл. 13, ал. 3, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет “Васил Левски” и е приет от Академичния съвет с протокол № 33 от 31.03.2009 г
§2. При промяна на законов текст, на който се позовава текст на този правилник, текстът в този правилник се изменя в съответствие с изменението на законовия текст, без да е необходимо Академичният съвет да одобри това изменение.
§3. Този правилник отменя „Правилник за учебната дейност в НВУ „В. Левски” приет с решение на Академичния съвет с протокол № 21/27.01.2004 г. изменен и допълнен с протоколи №44/29.11.2005 г., №46/23.01.2006 г. и №9/27.03.2007 г. и Правилник за прием на курсанти и студенти и обучението им в различни ОКС степени и специалности приет с протокол №26/22.06.2004 г. на Академичния съвет, изменен и допълнен с протокол №50/30.05.2006 г., №11/29.05.2007 г., №16/30.10.2007 г. и №22/29.04.2008  година.
§4. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на НВУ „В. Левски” с протокол №33/31.03.2009 г., изменен и допълнен с протокол №54/24.01.2011 г., №59/19.07.2011 г., №66/28.02.2012 г., №69/29.05.2012 г. и №79/24.04.2013 г. и влиза в сила три дни след обявяването му със заповед на началника на университета.

Назад