Гражданска специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”

Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”
Професионална квалификация “Инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”
Форма на обучение редовна и задочна
Срок на обучение 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” със своята квалификационна характеристика, съдържание на учебен план и учебни програми е професионално насочена към конструиране, проектиране, изработване, монтаж, експлоатация и ремонт на системи за автоматично управление в авиационната техника, както и към внедряване, поддържане и развитие на информационни системи и системи за управление. В този си аспект специалността покрива широк спектър от научно–технически и приложни проблеми на електронизацията и автоматизацията в предприятията и фирми от промишлеността.

Общият хорариум от часове, съгласно учебния план е 2235 часа разпределени в 47 учебни дисциплини, от които 905 часа лекции и 1330 часа упражнения. Структуриран е в пет модула, като дисциплините са разпределени в задължителен, избираем и факултативен блок. За целия курс на обучение 29 дисциплини завършват със семестриален изпит, а 18 са с текуща оценка. В учебния план са предвидени 2 курсови проекта. Обучението завършва с полагане на държавен изпит или с разработване и защита на дипломна работа. За всеки семестър на обучението се натрупват по 30 образователни кредита, общо 240 кредита от които 10 са за държавен изпит или дипломна работа.

Модулите в учебния план са:

Първият модул “Фундаментални учебни дисциплини” включва дисциплините Висша математика – I и II част, Химия, Физика, Философия, Информатика, Бизнес етика и деонтология, Култура на речевото общуване и други. Този модул предлага фундаментални знания и компетентности.

Втори модул „Общотеоретични и специални учебни дисциплини” включва обучение по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните 17 учебни дисциплини осигуряват базовата фундаментална подготовка по специалността. Изучават се дисциплини, които са общи за професионалното направление и които изграждат подготовка по автоматика, оптимално и адаптивно управление, управление на електромеханични системи, автоматизирани системи за проектиране микропроцесорна техника и др.

Избираемите 7 дисциплини и 2 факултативни надграждат специфични знания и определят по-тясна специализация на обучаемите, като са разпределени в три условни групи:

А)”Авиационни електроприборни и автоматични системи”,

Б)”Авиационни автоматични системи” и

В)”Информационни системи и технологии”.

Студентите избират група, в която са включени профилиращите дисциплини. Предметната област на специалността е предопределила тя да се изгражда върху сериозен фундамент от електротехнически дисциплини и дисциплини от автоматиката и информационните технологии. Чрез разделяне на избираемите дисциплини се формират необходимото съдържание и обеми от знания за обособяването на авиационните профили на бакалавърско ниво (групи А и Б) и специализиране в областта на информационните системи и технологии (група В).

Трети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в обем от 150 часа, което е предпоставка за придобиване на умения за работа с техническа литература на английски език.

Четвърти модул „Физическа подготовка” е насочен към изграждане на умения и знания в областта на физическото възпитание, което е предпоставка за придобиване на навици за здравословен и хармоничен начин на живот.

Пети модул „Стаж по гражданската специалност” се провежда във авиационни фирми и предприятия и формира практически умения за прилагани придобитите теоретични знания.

След завършване на курса на обучение обучаемите трябва да притежават следните основни компетенции:

 • компетентно и творческо решаване на въпросите, свързани с техническата експлоатация и ремонта на електроприборни и автоматични системи, обслужващата техника и контролно-измервателната и информационна техника;
 • самостоятелно усвояване на работата с нова техника, особеностите на нейната експлоатация и ремонт;
 • осъществяване на инженерна дейност по автоматизация и управление във всички стопански отрасли на страната - в материалната и нематериалната сфери;
 • провеждане на внедрителска, експлоатационна, сервизна и развойна дейност в различни области на автоматизацията, приборостроенето, средствата за измерване, информационната техника и др.
 • компетентно ръководство на подчинения личен състав, организиране и провеждане на ефективен учебно-възпитателен процес.

2. Професионална реализация

2.1. След завършване на обучението, випускникът може да заема длъжности в различни сфери на обществения живот, съответстващи на квалификацията “Инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”.

Випускниците, профилирали с групи А) и Б), могат успешно да се реализират като инженери в авиационните бази на военновъздушните сили и авиационните фирми у нас и в чужбина; като технолози в ремонтните заводи и предприятията на военнопромишления комплекс; като научни сътрудници в научноизследователските институти. Осигурява се обучение по високи технологии, с изключително висок темп на развитие на специалните осигуряващи дисциплини, с единни международни норми към изискванията, обема и съдържанието на обучението. Обучението е тясно свързано със строго регламентирана следдипломна (фирмена) квалификация, обвързана с лицензиране. Международната практика в авиационното дело регламентира две нива на квалификационна инженерна правоспособност, изискванията към които отговарят на образователно-квалификационните степени на специалността, т.е. осигурява се обемът фундаментални инженерни знания за придобиване на съответната квалификация при съответния стаж в експлоатацията на конкретен тип авиационна техника и защитено (доказано пред оторизирания орган) квалификационно ниво на правоспособност.

Випускниците, профилирали с група В), могат успешно да се реализират като инженери по: внедряване, поддържане и развитие на информационни системи; разработчици на информационни системи за управление, мениджъри на проекти в областта на информационните технологии, системни и мрежови администратори, web-дизайн, моделиране, проектиране и създаване на софтуерни и хардуерни  приложения в различни сфери на обществения живот. Завършилите специалността АИУТ и профилирали в група В) имат възможности за реализация навсякъде, където информационните технологии, програмирането и компютрите се използват като инструмент за получаване на приложни резултати: в това число в малки и средни фирми, правото, банковото дело, икономиката, образованието, транспорта, търговията, както и научно-развойни звена.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания

Образователните цели на специалността АИУТ ясно и точно са дефинирани в квалификационните характеристики, където са формулирани както необходимия обем знания за образователно-квалификационната степен, така също и уменията и навиците, които трябва да притежават випускниците.

Випускниците, профилирали с групи А) и Б), трябва да могат компетентно да решават въпросите, свързани с експлоатацията и ремонта на съвременна авиационна техника, както и да осъществяват инженерна дейност по автоматизация и управление във всички стопански отрасли на страната - в материалната и нематериалната сфера, ползвайки съвременна изчислителна техника.

Випускниците, профилирали с група В) трябва да показват задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии.

Випускникът трябва да знае:

 • основните общотеоретични дисциплини, като висша математика, физика, химия, материалознание, техническа механика, техническо документиране, техническа безопасност, икономика, програмиране и използване на компютри;
 • основните дисциплини по специалността, като теоретична електротехника, измервания на електрични и неелектрични величини, полупроводникови елементи, импулсна и цифрова схемотехника, микропроцесорна техника, теория на управлението, управление на електромеханични системи, автоматизация на технологични процеси и технически средства за това, идентификация на системи и др.

Випускниците, профилирали с групи А) и Б) трябва да добият професионални умения и компетентности по:

 • авиационните прибори и навигационни системи;
 • системите за автоматично управление и пилотажно-навигационния комплекс на летателните апарати;
 • системите за управление на авиационните електро-механични системи;
 • системите за електроснабдяване на летателните апарати;
 • средствата за обективен контрол на параметрите на полета на летателните апарати;
 • височинното и кислородно оборудване на летателните апарати.

Випускниците, профилирали с група В) трябва да добият професионални умения и компетентности по:

 • Организация на компютърни системи;
 • Информационни системи и технологии;
 • Операционни системи;
 • Мултимедийни и мрежови информационни системи;
 • Предаване на данни и компютърни комуникации;
 • Обектно ориентирано програмиране;
 • Географски информационни системи;
 • Безжични и мобилни компютърни комуникации и др.

3.2. Изградени нови способности

 • да използва знанията си по основните общотеоретични дисциплини за обяснение на процесите, протичащи в техническите устройства и системи;
 • да използва знанията си по специалните дисциплини, за да извършва контрол и анализ на техническото състояние на електрични, електронни и автоматични устройства и системи за събиране, обработване и използване на информацията, синтез на такива устройства и системи със зададени технически изисквания.
 • да анализира причините за възникване на неизправности по авиационната техника;
 • да извършва най-сложните работи по проверката, регулирането и ремонта на авиационните електроприборни и автоматични системи;
 • да конструира елементи от средствата за автоматизация по зададени технически изисквания;
 • да разработва технологии за изпитване и ремонт на системи от авиационното оборудване;
 • да организира експлоатационен и ремонтен процес на авиационната техника, както и на системи за автоматизация в материалната и нематериалната сфера;
 • да формира ефективно работещи колективи и да обучава подчинените си в областта на професионалната им подготовка;
 • самостоятелно да изучава новата техника и съпътстващите изисквания към нея;
 • да прилагат най-новите информационни технологии в различни сфери на обществения живот;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения;
 • да разработва информационни системи за управление в това число web-базирани и географски информационни системи.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работи;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда.

Назад