Специалност “Стопанско управление”

Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация „Мениджър”
Форма на обучение –задочна
Срок на обучение – 1 години (2 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” професионално направление „Администрация и управление”

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

За специалността “Стопанско управление” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Социални, стопански и правни науки”.

Учебният план за обучение по специалността “Стопанско управление” е с общ хорариум 300 учебни часа, от които 240 часа лекции и 60 часа упражнения. Структуриран е в 1 модул, обособен в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 11 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол: семестриални изпити - 10 и курсов проект – 1. Обучението завършва с полагането на държавен изпит/ защита на дипломни работи.. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 75, от които 15 – за държавен изпит/дипломна работа. При завършване на обучението по специалност “ Стопанско управление ” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “мениджър”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Изучаваните дисциплини са структурирани както следва:

 • Задължителни дисциплини: Управление на промяната; Организационно развитие; Финансово-счетоводен анализ; Бизнес среда и бизнес риск; Електронна търговия; Стаж;
 • Избираеми дисциплини: Международен маркетинг/Стратегически маркетинг; Международни счетоводни стандарти/Европейски стандарти; Стратегическо управление/Управление на иновациите;
 • Факултативни дисциплини: Управление на конфликти; Управление на продажбите.

Подреждането на учебните дисциплини по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка -  надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всяка учебна година у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

За специалността “Стопанско управление ” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Социални, стопански и правни науки” ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от същото професионално направление – „Администрация и управление“.

Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на компетентност в областта на социалните, стопанските и правните науки.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да изпълнява задълженията като организатор, мениджър и експерт в структури на управлението на публично-правни и частно-правни тела;
 • да изработва и взема целесъобразни и икономически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да осъществява икономично, ефективно и ефикасно ресурсно управление;
 • да провежда изследователска дейност, като анализира проблемите и причините, които ги пораждат, генерира алтернативи и управлява риска.

Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми

2. Професионална реализация

 • мениджър на различни управленски нива;
 • мениджър по ресурсите;
 • мениджър по маркетинг;
 • финансов мениджър;
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания:

 • теоретичните основи на управлението и съвременните концепции в управленската теория и практика;
 • управлението на входящите и изходящите ресурсни потоци на предприятието;
 • управлението на операциите;
 • принципите и методите на управление на човешките ресурси и на персонала;
 • основните функции, технологията, средствата и техниката на управление на силните и слабите страни;
 • управлението на малките и средните предприятия;
 • управлението на конфликти;
 • управленските умения за изработване, вземане и изпълнение на управленски решения;
 • управлението на риска;
 • основите на финансите, счетоводството, маркетинга, планирането и прогнозирането;
 • основните методи за статистически, количествен и икономически анализ на стопанската дейност;
 • основните функции, технологията, средствата и техниката на стратегическото управление .

3.2. Изградени нови способности:

 • да мисли творчески и критично, обективно и достоверно да оценява потенциала за развитие на бизнес структурите;
 • да взема икономически обосновани управленски решения в среда на определеност и неопределеност;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решения за общото икономическо, в частност финансово състояние на стопанските субекти, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • проектира и изгражда организационни структури за управление;
 • да умее да проектира и изгражда системи за управление на качеството;
 • ефективно да управлява поверените му материални, човешки, финансови и информационни ресурси;
 • да осъществява стратегически анализ и анализ на вътрешното състояние на управляваните системи;
 • да ръководи цялостно прогнозирането, планирането и оптимизирането на системите за управление на персонала;
 • да формира подходяща фирмена култура;
 • да ръководи цялостно прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси в предприятието;
 • да изгражда собствен стил на управление;
 • да изгражда механизми за приоритетно внедряване на новостите;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
 • да умее да осъществява целеполагане и приоритетизация на стратегиите;
 • да формулира и избира подходящи за постигане на целите стратегии;
 • да проектира и изгражда системи за контрол (контролинг);
 • да притежава лидерски качества и да умее да обединява социалните сили в организацията и да вгражда нужните й ценностни системи;
 • да се самоусъвършенства и развива своите професионални умения.

3.3. Ценностни ориентации:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата.

Назад