Специалност “Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”

 

Образователно-квалификационна степен „Магистър
Професионална квалификация „Мениджър
Форма на обучение – задочна
Срок на обучение – 1 година (2 семестъра )

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Национална сигурност”

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Обучението в специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” е предназначено да подготвя кадри в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” в професионално направление “Национална сигурност” с образователно-квалификационна степен “магистър”. Завършилите специалността ще могат да се реализират в държавния, областния, общинския и частния сектор .

Студентите ще се обучават по учебен план, съгласуван с Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Академия на МВР и ВА “Г. С. Раковски”, което обуславя ефективното изпълнение на функционалните задачи в бъдещата работа на посочените институции.

Учебният план за обучение по специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” е с общ хорариум 300 учебни часа, от които 300 часа са лекции. Структуриран е в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 10 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити – 9 и курсов проект – 1. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 65, от които 15 – за защита на дипломна работа.

При завършване на обучението по специалност “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “мениджър”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните дисциплини включени в учебния план са: Природни бедствия, Промишлени аварии, Екологични катастрофи, Провеждане на АСД, Възстановяване на конструкции на инженерни съоръжения, Защита при заплахи от взривни вещества и боеприпаси, Химичен мониторинг и оценка на химичната обстановка, Радиометричен контрол и оценка на радиационната обстановка, Ликвидиране на последствията от природни и антропогенни бедствия, Биологична защита и екологичен риск, Техническо осигуряване при аварийно-спасителни дейности, Мениджмънт на планирането на аварийно-спасителни дейности, Организация и управление на сили и средства при аварийно-спасителни дейности, и избираемите дисциплини - Взаимодействие при аварийно-спасителни дейности или Техника на безопасност при аварийно-спасителни дейности.

Практическата подготовка предвижда провеждането на стаж по специалността в структурите свързани със защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията като мениджъри на различни нива.

Подреждането на учебните дисциплини в посочения ред по семестри е подчинен на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всеки семестър у обучаемите се формират определен набор от компетенции.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да притежава фундаментална научна подготовка, свързана с характеристиката на бедствията, авариите и катастрофите;
 • да притежава комплексни знания за съоръженията и обектите и да вземат решения в условия на риск, като потенциални членове на Постоянните комисии по бедствия и аварии;
 • да има необходимата компетентност за планиране и извършване на аварийно-възстановителните дейности;
 • да притежава способности и организационни качества за работа в екип;
 • да използва съвременна техника за обработка и анализ на данни при бедствия, аварии и катастрофи;
 • да определя икономическата ефективност на вземаните решения;
 • да изпълнява задачи по осигуряване, съхранение, използване и разпределение на ресурсите при дейности по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи;
 • да има задълбочена компетентност за проектиране и извършване на аварийно-възстановителните процеси.

Випускникът от специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” се готви интелектуално и професионално, като гражданин и специалист по управление на аварийно-спасителни и възстановителни дейности.

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалността “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на образователно-квалификационна степен “магистър” от професионално направление “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в различни сфери на обществения живот:

- на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
- участие в научни изследвания и проекти;
- да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
- да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.
- да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания за:

 • същността и причините за възникване на бедствията, авариите и катастрофите;
 • техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг;
 • предназначението, техническите характеристики, устройството и експлоатацията на аварийно-спасителната техника;
 • предназначението, реда за използване на индивидуалните и  колективните технически средства за защита;
 • защитата от промишлени аварии, екологични и транспортни катастрофи;
 • организацията на евакуацията от сгради и обекти;
 • методите за ръководене на звена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Гражданска защита, областните и общински структури за аварийно-спасителни работи.

3.2. Изградени нови способности за:

 • използването на техническите средства за химичен, радиационен и екологичен мониторинг;
 • експлоатацията на аварийно-спасителната техника;
 • реда за използване на индивидуалните и колективните технически средства за защита;
 • защитата от промишлени аварии, екологични и транспортни катастрофи;
 • организацията на евакуацията от сгради и обекти;
 • методите за ръководене на звена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Гражданска защита, областните и общински структури за аварийно-спасителни работи.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

- лоялност към институцията в която работят;
- толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
- лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
- междуличностни, социални и граждански компетенции;
- естетическа, нравствена и здравна култура;
- готовност и стремеж към учене през целия живот;
- комуникативни способности;
- работа в екип в нееднородна среда;
- проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
- етика на общуване във военната йерархия;
- приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
- уважение към симв

Назад