Специалност “Управление на ресурси и технологии”

Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация:
- магистър-инженер по стрелково оръжие
- магистър-инженер по артилерийско въоръжение”
- магистър-инженер по бойни припаси”
Форма на обучение – задочна
Срок на обучение – 2,5 години (5 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от област на висшето образование „Технически науки”

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Стрелковото оръжие, артилерийското въоръжение и бойните припаси са основна част от въоръжението използвано в Българската армия, и от елементите които се произвеждат и ремонтират в структурите от системата на военнопромишления комплекс. За целта са необходими специалисти с компетенции за теоретичните основи на конструкцията и действието на въоръжението, бойните припаси и оптичните системи, за основите на проектирането на елементи и системи от стрелковото въоръжение, артилерийското въоръжение и бойните припасите. В съответствие с това е определена насочеността на обучение по специалността „Управление на ресурси и технологии”.

За специалността “Управление на ресурси и технологии” се предвижда обучение за профилиране и задълбочаване на подготовката за придобиване на висше образование в областта “Технически науки”.

Програмата за обучение има за цел получаване на специализирана компетентност в областта на конструкторско и технологично осигуряване дейността на структурите от системата на военнопромишления комплекс.

Учебният план за обучение по специалността “Управление на ресурси и технологииза неспециалисти от област “Технически науки” е с общ хорариум 1560 учебни часа, от които 750 часа лекции и 810 часа упражнения. Структуриран е в 4 модула, в конто са включени 24 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол както следва: семестриални изпити –24 учебни дисциплини; и на семестриални изпити и курсов проект - 2. Обучението завършва с полагането на държавен изпит или дипломно проектиране. В края па всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса па обучение - 165, от които 15 - за държавен изпит. При завършване на обучението по специалност “Управление на ресурси и технологии” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация (според изучаваната квалификация):

 • „магистър-инженер по стрелково оръжие”;
 • „магистър-инженер по артилерийско въоръжение”;
 • „магистър-инженер по бойни припаси”.

При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Основните модули в учебния план са:

Първи модул Задължителни дисциплини” включва учебните дисциплини - Механика, Инженерна графика, Металознание и технология на металите, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите и хидравлични машини, Механика на машините, Метрология, стандартизация и технически измервания, Основи на конструирането, Производствени технологии, Автоматизирано проектиране - І част, Балистика, Барути и взривни материали, Оптика, Бойни припаси, Основи на ракетно-артилерийското въоръжение, Технология на оръжейното производство, Ракетно-артилерийски системи, Логистика, и Финансов мениджмънт които позволяват на обучаемите да придобият базови знания и компетенции за по-нататъшната им подготовка при обучението но специалността;

Втори модул Избираеми модули специализиращи дисциплини” съдържа в себе си учебните дисциплини, които дават основните знания и умения на обучаемите по специалността. По-конкретно в този модул са включени следните дисциплини:

А. За професионална квалификация “Стрелково оръжие”:

Проектиране на стрелково оръжие, Ремонт на стрелково оръжие;

Б. За професионална квалификация “Артилерийско въоръжение” Проектиране на артилерийско въоръжение, Ремонт на артилерийско въоръжение;

В. За професионална квалификация “Бойни припаси” Проектиране на бойни припаси, Експлоатация на бойни припаси.

Трети модулФакултативни дисциплини” съдържа в себе си учебните дисциплини - Автоматизирано проектиране и Крайна балистика.

Четвърти модулСтаж” предвижда провеждането на стаж по специалността в структурите от системата на военнопромишления комплекс с цел формирането на практически умения у обучаемите и приложение на знанията и придобитите компетенции през курса на обучение, с което те се подготвят за практическата им реализацията.

2. Реализация на випускника:

 • като организатор и изпълнител при проектиране, поддържане, експлоатация и възстановяване на технически системи и обекти в предприятия и фирми;
 • да извършва развойна, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични процеси;
 • да участва в разработването на научни изследвания и проекти в сферата на техниката и технологиите;
 • да заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват ключови компетенции

3.1. Нови знания

3.1.1. Общи за специалността:

 • основите на инженерните знания осигуряващи проектирането на технически системи;
 • за теоретичните основи на конструкцията и действието на въоръжението, бойните припаси и оптичните системи;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за логистика и финансов мениджмънт при управление на производствени процеси;
 • за теоретичните основи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001.

3.1.2. По квалификации:

А) Стрелково оръжие

 • за теоретичните основи на конструкцията и устойчивостта на стрелковото оръжие;
 • за основите на проектирането на елементи и системи от стрелковото въоръжение;
 • за планиране, провеждане и отчитане на експлоатацията и ремонта на видовете стрелковото въоръжение.

Б) Артилерийско въоръжение

 • за теоретичните основи на конструкцията и устойчивостта на артилерийското въоръжение;
 • за основите на проектирането на елементи и системи от артилерийското въоръжение;
 • за планиране, провеждане и отчитане на експлоатацията и ремонта на видовете артилерийско въоръжение.

В) Бойни припаси

 • за вътрешната, външната и крайна балистика;
 • за основите на проектирането на бойните припасите;
 • за теоретичните основи на конструкцията и действието на въоръжението, бойните припаси и оптичните системи;
 • за планиране, организиране и ръководство на експлоатацията, ремонта на видове бойни припаси и тяхното съхранение.

3.2. Изградени нови способности:

 • да извършват кинематичен и динамичен анализ на механични системи;
 • да извършват якостно-деформационни и размерни изчисления на механични конструкции;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да управляват качеството, да оценяват риска;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата.

Назад