Специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

"Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионално направление „Национална сигурност” и „Военно дело”

"Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от областите на висшето образование

"Компютърни системи и технологии” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника”, „Електроника, електротехника и автоматика” и „Информатика и компютърни науки”

"Компютърни системи и технологии” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от областите на висшето образование, с изключение на завършилите професионални направления „Комуникационна и компютърна техника”, „Електроника, електротехника и автоматика” и „Информатика и компютърни науки”

"Компютърни технологии за проектиране” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника”, „Електроника, електротехника и автоматика”, „Информатика и компютърни науки”, „Машинно инженерство”, „Транспорт, корабоплаване и авиация” и „Общо инженерство”

"Компютърни технологии за проектиране” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от областите на висшето образование, с изключение на завършилите професионални направления „Комуникационна и компютърна техника”, „Електроника, електротехника и автоматика”, „Информатика и компютърни науки”, „Машинно инженерство”, „Транспорт, корабоплаване и авиация” и „Общо инженерство”

"Комуникационна техника и технологии” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника” и „Електроника, електротехника и автоматика”

 "Комуникационна техника и технологии” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от областите на висшето образование, с изключение на завършилите в професионални направления „Комуникационна и компютърна техника” и „Електроника, електротехника и автоматика”

"Административна и информационна сигурност” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионални направления „Национална сигурност”, „Комуникационна и компютърна техника” и „Военно дело”

"Административна и информационна сигурност” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА ВНЕСЕТЕ:

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС”

Банкова сметка: BG82UBBS80023106031902
BIC код: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД
клон Шумен
НВУ „Васил Левски”
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

Телефони:
централа: 054 80 10 40,
вътрешни 54218, 54231, 54230

Назад