Специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" във Факултет "Авиационен"

"Електроника” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” от специалности ”Електроника”, “Комуникационна техника и технологии” и “Автоматика, информационна и управляваща техника”

"Автоматика, информационна и управляваща техника” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионалните направления “Електротехника, електроника и автоматика” и “Комуникационна и компютърна техника”

"Авиационна техника и технологии” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” от специалността „Авиационна техника и технологии”

„Авиационно въоръжение” за кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от професионалните направления “Машинно инженерство”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Комуникационна и компютърна техника”, “Енергетика”, “Транспорт, корабоплаване и авиация”, “Общо инженерство”

ТАКСИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА ВНЕСЕТЕ:

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН”

Банкова сметка: BG15IABG74733100416200
BIC код: IABGBGSF
Интернешънъл АСЕТ БАНК АД
клон Плевен
НВУ „Васил Левски”
Факултет „Авиационен”

Телефон: 064 970 192

Назад