О Б Я В А

Националният военен университет „Ва­сил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по научна специ­алност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Отбрана и национална сигурност)”, научна област 9. „Си­гурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, 1 (едно) място – за военнослужещ, за нуждите на катедра „Национална и регионална сигурност“ на факултет „Общовойскови“.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-54/27.01.2012 год., относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности в Националния военен университет „Васил Левски”.
Документи се подават в Регистратурата за некласифицирана информация на университета, като за дата на подаване на документите се счита датата на завеждане в регистратурата.
Срок за по­даване на документи 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 12/10.02.2012 год.
Телефон за контакти: (062) 61-88-75; Siemens – 62075; 0888-131-479.

 

Назад