Кандидатстване

КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
по програма Учене през целия живот - подпрограма ЕРАЗЪМ

Студенти, курсанти и докторанти

 1. Студенти, курсанти и докторанти в редовна или задочна форма на обучение, които имат успешно завършени първи два семестъра от следването.
 2. Право на участие имат само студенти, курсанти и докторанти, които не са участвали в предходни години в студентска мобилност по програмата.
 3. Практическо владеене на съответния език – над много добро ниво.
 4. Предимство имат кандидати с общ успех от следването “отличен” и “много добър”.
 5. Изявени интереси в областта, за която се кандидатства – на базата на посетени избираеми дисциплини и по преценка на съответните преподаватели.
 6. Право на участие имат само студенти, които са български граждани, или студенти, официално признати от България за бежанци или постоянно пребиваващи чужденци.

По преценка на координаторите на съответните факултети, могат да бъдат включени и допълнителни критерии.
Подборът се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на интервю, на което студентите представят мотивацията си за участие в програмата.


Преподаватели

 1. Практическо владеене на съответния език – над много добро ниво.
 2. Изявени интереси в областта, за която се кандидатства – на базата на дисциплини, които се преподават като учебни (задължителни или избираеми), публикации, участие в конференции и др.
 3. Право на участие в преподавателска мобилност имат всички преподаватели, без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научно звание/ степен.
 4. Предимство имат преподаватели, които се ангажират в работата по програма Еразъм и координаторите по двустранните споразумения.
 5. Предимство имат преподаватели, които в предходни години не са участвали в преподавателска мобилност по програмата.
 6. Всеки преподавател има право на участие в преподавателска мобилност по програмата само веднъж в рамките на една академична година.

Селекцията на преподаватели с цел преподаване следва да се извършва на база на предоставена от преподавателя Програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция. По преценка на координаторите на съответните факултети, могат да бъдат включени и допълнителни критерии.

 

Селектирането на участниците в Студентската мобилност по секторна програма "Еразъм" е задължително, селекционна процедура по Преподавателска мобилност е задължителна само за институции, където потокът желаещи за участие в мобилността преподаватели надвишава възможната за реализиране планирана мобилност.

Назад