Финансиране на програма Еразъм за 2011-2012 год.

 

Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността.

Студенти:

Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за допустимия по програмата период на обучение в институцията партньор от минимум 3 месеца и максимум 12 календарни месеца.  

Забележка: Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на обучение по програма Еразъм. При определяне на реалния престой по програма Еразъм се използва следната уравнителна схема:

  • Престой от една седмица (от 1-я до 7-я ден), следващ последния пълен месец на Еразъм периода, се добавят към реалния престой на студента като 0,25 месеца.
  • Престой от две седмици (от 8-я до 14-я ден), следващ последния пълен месец на Еразъм периода - се добавя към реалния престой на студента като 0,5 месеца.
  • Престой от три седмици (от 15-я до 21-я ден),  следващ последния пълен месец на Еразъм периода, се добавя към Еразъм периода като 0,75 месеца.
  • Престой от четири седмици (след 22-я ден), следващ последния пълен месец на Еразъм периода, се добавя към Еразъм периода като пълен календарен месец.

В случаи, когато Еразъм студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни такива или е осъществил период на престой по-малко от установения в договора му, от студента се изисква незабавно възстановяване на сумата на нереализирания престой в страната-домакин.  

В случай че не всички планирани мобилности бъдат реализирани и/или бъдат включени повече студенти в програмата за мобилност, в рамките на отпуснатия от ЦРЧР бюджет е възможно извършването на допълнително преразпределение на неусвоените средства към крайните бенефициенти, участващи в програмата през текущата академична година, включително и към студенти, чийто период на обучение в чужбина вече е приключил.

Отпускането на допълнителни средства след преразпределението се оформя с допълнително споразумение към договора между НВУ и студента. За да се осъществи преразпределението на свободни средства във време, в което периодът на обучение за студента в институцията партньор не е приключил, институцията бенефициент може да изиска нотариално заверено пълномощно, с което студентът да определи свой представител , който да води кореспонденцията и да сключва допълнителни споразумения с институцията бенефициент.

Максимални ставки на индивидуалните грантове (в евро) за студентска мобилност с цел обучение и преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение за отделните приемащи държави:

 

Приемаща държава
Преподаватели/ Непреподавателски състав
Студентски мобилности
Максимална дневна ставка
Максимална седмична ставка
Максимална месечна ставка
Австрия – AT
126
882
476
Белгия – BE
119
833
448
Германия - DE
112
784
425
Гърция – EL
112
784
425
Дания – DK
161
1127
601
Естония – EE
91
637
339
Ирландия - IE
133
931
489
Исландия - IS
126
882
454
Испания –ES
119
833
438
Италия – IT
133
931
477
Кипър – CY
105
735
375
Латвия – LV
91
637
333
Литва – LT
91
637
325
Лихтенщайн - LI
182
1274
657
Люксембург - LU
119
833
448
Малта – MT
98
686
368
Нидерландия - NL
126
882
466
Норвегия - NO
182
1274
657
Обединено кралство - UK
161
1127
602
Полша – PL
91
637
345
Португалия - PT
105
735
381
Румъния- RO
84
588
312
Словакия -SK
98
686
358
Словения -SI
112
784
401
Турция – TR
98
686
368
Унгария – HU
98
686
355
Финландия - FI
147
1029
535
Франция - FR
140
980
520
Хърватия - HR
112
784
414
Чешка Република - CZ
105
735
377
Швейцария - CH
182
1274
657
Швеция - SE
147
1029
531
 

Назад