ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ, КУРСАНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
С ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 16.03.2011


1. Подаване на документи в Еразъм офиса за включване в процедура по селекция
            Студентите, курсантите и докторантите, които желаят да участват в мобилност по програма “Еразъм” трябва да представят следните документи (кандидатите попълват формулярите, публикувани на страницата на НВУ “В. Левски” в рубриката “Еразъм”):
1) Молба-формуляр – след попълване на молбата средният успех от следването на студента се вписва от инспектора в канцеларията на съответния факултет. Студентът следва лично да парафира молбата за кандидатстване. На оценка ще подлежат само онези формуляри за кандидатстване, на които всички полета са попълнени и които са подписани и подпечатани от инспектора в съответния факултет.
2) Декларация за първо участие по Програма “Еразъм”.
3) Европейски езиков паспорт – минимум ниво В1. Прилагат се и копия от документи за определяне на ниво на владеене на чужд език (STANAG 6001, ALSPT и др.), ако има такива.

2. Подбор
Подборът на студентите, курсантите и докторантите преминава през няколко етапа:
1) Селектиране по документи, с което се установява степента на съответствие с формалните изисквания на програмата и критериите на НВУ и правото на студента да участва в програма “Еразъм”.
2) Конкурсен изпит по чужд език. Всеки кандидат, успешно преминал първия етап, участва в конкурсен изпит по чужд език (ако не е представил копие от документ за определяне на ниво на владеене на чужд език). Той бива персонално информиран от Еразъм Офиса за датата и мястото на изпита по чужд език и събеседването. Изпитът се провежда от двама преподаватели от катедра „Езиково обучение и физическа подготовка”.
3) Класиране на кандидатите и вземане на окончателно решение. Въз основа на резултатите от езиковия изпит (или приложеното удостоверение), средния успех и личната мотивация се извършва класиране на участниците в процедурата по селекция. Окончателното решение се взема след съгласуване на учебните планове на НВУ и приемащия университет, което се осъществява от координаторите по съответните специалности съвместно с координаторите по съответните двустранни споразумения – изготвя се становище, което се предава на Факултетния координатор. Факултетните координатори предават становищата на Институционалния Еразъм координатор, който ги предоставя на Комисията по подбор на кандидатите. Решението се взема от Комисията по подбор, която след приключване на селекцията издава Протокол от проведен конкурс/ процедура.

3. Изготвяне на договор за обучение (Learning Agreement).
След одобрение на кандидатурата координаторът по съответната специалност (според специалността на Еразъм студента) съвместно с координатора по двустранното споразумение (според университета–партньор, за който студентът е кандидатствал)  изготвят Договор за обучение (Learning Agreement) в два екземпляра .
Договорът за обучение е Тристранно споразумение за обучение (Индивидуален учебен план за един или два семестъра), който отразява лекционните и семинарни часове в приемащия университет, които ще бъдат посещавани. Договорът се подписва от студента, от Факултетния и от Институционалния Еразъм Координатори на НВУ и се подпечатва. Два екземпляра от подготвения договор за обучение се подават в Еразъм Офиса, който трябва да ги изпрати до приемащата институция за подпис от съответните Еразъм координатори. Наборът от дисциплини, включени в договора, следва да осигурява 30 кредита, необходими за пълен семестър и 20 кредита при престой по-кратък от един семестър (триместър), но не по-малък от три (3) пълни месеца.
            Когато Еразъм студентът получи в приемащия университет необходимите кредити за признаване на семестър (30 кредита), изпитите, които студентът има неположени според учебния план на специалността в НВУ, могат да бъдат положени до следващата изпитна сесия по индивидуален план (или съгл. Заповедта на Ректора).
            В случай че студентът не успее да получи необходимия брой кредити за признаване на семестър (30), то тогава сумата на кредитите получени в приемащия университет трябва да покрие поне 60% от него за периода на мобилността. Така броят на кредитите за семестъра се изчислява като сума от броя на кредите, получени в чуждестранния университет и от броя на кредитите от дисциплините, които Еразъм студентите вземат съгласно учебния план в НВУ през съответния семестър.

4. Уведомяване на кандидатите за полученото одобрение

5. Подаване на документи, необходими за записване на студентите и курсантите в приемащия университет.
Одобрените кандидати трябва да подготвят и представят в Еразъм Офиса всички документи, които се изискват от университета – домакин. Това могат да бъдат:

 • Формуляр за кандидатстване в приемащия университет (ApplicationForm);
 • Формуляр за общежитие;
 • Преведена академична справка;
 • Документ, удостоверяващ нивото на владеене на чужд език по Европейската езикова рамка;

Успоредно с това те подават и Декларация за студентска мобилност по чл.20, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

 

6. Действия и задължения на страните след изпращане на документите за записване на студента в институцията-домакин.

След изпращане на документите до приемащия университет между кандидата и НВУ „В. Левски” се сключва Индивидуален финансов договор за студентска мобилност с цел обучение. Той се подготвя от Институционалния Еразъм Координатор и се подписва от него и студента. Въз основа на този договор, който фиксира точния период на мобилност и размера на месечния Еразъм грант, се изготвя Заповед, която се подписва от Институционалния Еразъм Координатор, Началник отделение „Финанси” и от Ректора, въз основа на която се подготвя платежно нареждане за банков превод. За целта е необходимо студентът да предостави в Еразъм Офиса документ, удостоверяващ наличието на открита банкова сметка и банкова карта в лева на негово име (издадени от обслужващата НВУ банка).
Ангажимент за закупуване на билет и застраховка има студентът, който осъществява Еразъм мобилността.

 

Еразъм Офисът изготвя:

 • Писмено уведомление за Еразъм мобилност с цел обучение на студентите, курсантите и докторантите и копие от Заповедта на ректора, адресирано до Декана на факултета, към който се обучава студента, с копие до Инспектора на канцеларията към съответния факултет. Уведомлението и копие от Заповедта на ректора се прилагат към досието на студента във факултетната канцелария;
 • Писмено уведомление за Еразъм мобилност с цел обучение на студентите и курсантите, адресирано до Началник/ Ръководител катедра на специалността, по която се обучава студентът/ курсантът, с цел уведомяване на преподавателите на НВУ, при които студентът има занятия и изпити през текущия или бъдещ семестър на Еразъм периода.

                       
7. Отчитане периода на мобилност и академично признаване

Отчитането и признаването на периода на мобилност е пряко свързано с учебния план и програма, по която се обучават студентите и курсантите в НВУ „В. Левски”. Във връзка с това следва да бъде постигнато съгласие с всеки студент по ясно определена индивидуална програма за неговото обучение в приемащия чуждестранен университет, преди заминаването в чужбина. Програмата се отразява в Договор за обучение (Learning Agreement).
            След приключване на периода на обучение, приемащата институция издава на студента Академична справка (Transcript of Records), потвърждаваща, че договорения в Договора за обучение индивидуален план действително е бил изпълнен от студента. Справката е придружена със списък на резултатите - получени кредити и оценки от положени изпити или друг вид оценяване на студента.
За отчитане на периода е необходимо студентът да представи след завръщането си в НВУ „В. Левски” и т. нар. Сертификат за престой (Certificate of Stay), издаден от приемащата институция.
При представяне на всички необходими документи в оригинал НВУ „В. Левски” гарантира на всички Еразъм студенти, курсанти и докторанти признаването на периода на обучение в партниращата институция. Това признаване може да бъде отказано само ако студентът не успее да постигне академичното ниво, изисквано от приемащия университет или по някакъв друг начин не удовлетвори условията, поставени от партниращите по мобилността институции, за пълно признаване на Еразъм периода. Вписването на дисциплините, които са изучавани в чуждестранния университет и фигурират в учебния план, по който студентът се обучава в НВУ „В. Левски”, се осъществява по административен път, съгласно установената процедура и с оценката от академичната справка (Transcript of Records), представена от студента и призната от Комисията по кредитите въз основа на издаден от нея протокол.
Неуспехът на студента да изпълни изискванията по курса на обучение за периода на неговия престой в чужбина може да доведе до искане за частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това положение няма да се отнася за студенти, курсанти и докторанти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в НВУ „В. Левски” и съответно на Националната агенция.

Признаването на студентската мобилност се извършва въз основа на посочените в Ръководството на секторна програма Еразъм документи и предписанията на НВУ „В. Левски”.
Всички документи, необходими за отчитане на студентската мобилност се събират в Еразъм офиса. Те включват:
           

 • Документи, издадени от приемащия университет, към които спадат:
 • Договор за обучение (Learning Agreement).
 • Документ, удостоверяващ продължителността на престоя в приемащата институция (Certificate of Stay). Сертификатът трябва да бъде подписан и подпечатан от координатор на приемащия университет.
 • Академична справка (Transcript of Records) - подписана и подпечатана от координатори в приемащия университет. Академичната справка удостоверява положените изпити и получените кредити.

 

 • Документи, осигурени от Еразъм студентите, курсантите и докторантите и представени в Еразъм офиса на НВУ „В. Левски” до 10 дни след осъществяване на мобилността, които включват:
 • Документи, които удостоверяват датата на влизане и излизане от страната, в която се провежда обучението, като напр. документ за транспорт (билети и бордни карти), документ за нощувки, копие от международния паспорт с датите на влизане или излизане (ако е приложимо) и др.,
 • Официален превод (от преводаческа фирма) на Академичната справка (Transcript of Records),
 • Отчет на студента (Narrative Report) – въпросник,
 • Описателен отчет на студента, написан на български език. Представлява текст в свободна форма (около 1 страница), с впечатления от мобилността в приемащия университет и снимка от мобилността за интернет-страницата на НВУ.

 

След получаване на горепосочените документи Еразъм офисът на НВУ „В. Левски” оформя досието на студента.

Студентът подава в Деканата към съответните факултети Молба до Комисията за признаване на кредити, към която прилага:
-  договора за обучение (Learning Agreement) (копие)
-  академичната справка (Transcript of Records) (оригинал), издадена от приемащия университет за периода на мобилност и
- официален превод на Академичната справка (Transcript of Records) (оригинал).

Вписването на оценките по дисциплините, които съответстват на учебния план на специалността, по която се обучава студентът, се извършва по административен път от служител на факултетната канцелария, а останалите - извън рамките на учебния план, се вписват в европейското дипломно приложение.

Назад