ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ

с цел преподаване ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
С ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 16.03.2011

  1. Подаване на документи в Еразъм офиса за включване в процедура по селекция

Преподавателите, които желаят да участват в Еразъм мобилност с цел преподаване трябва да представят следните документи (кандидатите попълват формулярите, публикувани на страницата на НВУ “В. Левски” в рубриката “Еразъм”):

 • Молба-формуляр
 • Проекто-програма за преподаване - подписана от преподавателя. Програмата е договор, който отразява индивидуалната  работна програма за преподаване в приемащата институция. Попълва се от преподавателя, който ще участва в Мобилност с цел преподаване.
  2. Селектиране на кандидатите

След подаване на документите се извършва селекция на преподавателите, които желаят да участват по програма „Еразъм”. Селекцията се извършва от комисия, избрана и гласувана на Академичен съвет, съобразно следните формални изисквания:

 • Мобилността е съществена част от учебната програма на НВУ и приемащата институция;
 • Мобилността ще допринесе до разработването на нови учебни материали;
 • Мобилността ще бъде използвана за укрепването и развитието на връзките между катедрите на институциите-партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество;
 • Предимство имат преподаватели, които се ангажират в работата по програма Еразъм и координаторите по двустранните споразумения.
 • Приоритет се дава на преподаватели, които до момента не са участвали в програма "Еразъм";
 • Преподаватели, които след селектирането им неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност, ще бъдат допускани за провеждане на Еразъм мобилност само при липса на други кандидати;
 • Преподаватели на основен трудов договор и хонорувани преподаватели.

След провеждане на селектирането на кандидатите Комисията изготвя протокол за подбора.

 

3. Изпращане на документите на одобрените кандидати до приемащата институция
Факултетните координатори съвместно с координаторите по споразуменията изпращат до приемащия университет следните документи:

 • Информационно писмо;
 • Проекто-програма за преподаване;
 • СV на одобрения кандидат (ако се изисква).

4. Получаване на одобрение от приемащата институция за осъществяване на Еразъм мобилността
            Одобрението от приемащия университет се удостоверява чрез един от двата документа:

 • Писмо-покана от приемащия университет;
 • Програма за преподаване, подписана от приемащата страна.

 

5. Действия и задължения на страните след одобрение на програмата от приемаща институция

След като бъде получено одобрение от приемащия университет на проекто- програмата преподавателят попълва и подава в Еразъм офиса Декларация за преподавателска мобилност по чл.20, ал.1 от Закона за защита на личните данни.
Въз основа на одобрението от приемащата институция се сключва Индивидуален договор по мобилност с цел преподаване между Институционалния координатор и преподавателя. На базата на този договор, който фиксира точния период на мобилност и размера на месечния Еразъм грант, се изготвя Заповед, която се подписва от Институционалния Еразъм Координатор, Началник отделение „Финанси” и от Ректора, въз основа на която се подготвя платежно нареждане за банков превод.
Ангажимент за закупуване на билет и застраховка има преподавателят, който осъществява Еразъм мобилността.

 

6. Признаване на мобилността

Признаването на Преподавателска мобилността с цел преподаване се извършва съобразно изискваните документи от Националната агенция – ЦРЧР.
След завръщането си преподавателят трябва да представи в Еразъм офиса следните документи:

 • Програма за преподаване - подписана и подпечатана и от двата университета, която удостоверява проведените лекционни и семинарни часове на преподавателя, който е участвал в мобилност с цел преподаване;
 • Документ, удостоверяващ продължителността на престоя в приемащата институция (Certificate of Stay) с подпис и печат на координатори от приемащата институция. В документа се записва също броя на изнесените лекции и темата;
 • Отчет на преподавателя – приложение V.11
 • Описателен отчет на преподавателя, написан на български език. Представлява текст в свободна форма (около 1 страница), с впечатления от мобилността в приемащата институция.
 • Разходно-оправдателни документи, доказващи датите на влизане и излизане в страната-домакин – билети (и бордни карти, ако е приложимо).

 

Забележка:
Продължителността на мобилността на преподавателския състав с цел преподаване, финансирана от Националната агенция – ЦРЧР по секторна програма „Еразъм” е 1 (една) седмица, равняваща се на 7 (седем) последователни дни, включително дните за път.
Грантовете за мобилност за всяка академична година за всяка отделна държава и за всяко висше училище се определят от Националната агенция – ЦРЧР и се посочват в годишния Договор за отпускане на финансова подкрепа за мобилност по секторна програма „Еразъм” между Националната агенция – ЦРЧР и съответното  висше училище.

Назад