ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ
С ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 16.03.2011

  1. Подаване на документи в Еразъм офиса за включване в процедура по селекция

Преподавателският и непреподавателският състав, който желае да участват в Еразъм мобилност с цел обучение трябва да представи следните документи (кандидатите попълват формулярите, публикувани на страницата на НВУ “В. Левски” в рубриката “Еразъм”):

 • Молба-формуляр
 • Работен план - попълва се и се подписва от кандидата, който ще участва в Мобилност с цел обучение. Работният план е договор, който отразява индивидуалната работна програма на кандидата в приемащата институция.

 

  2. Селектиране на кандидатите

След подаване на документите се извършва селекция на кандидатите, които желаят да участват в мобилност с цел обучение по програма „Еразъм”. Селекцията се извършва от комисия, избрана и гласувана на Академичен съвет, съобразно следните формални изисквания:  
1) Мобилността цели повишаване на квалификацията и практическите умения на лицето, реализиращо мобилността. (Дейностите могат да бъдат многообразни: семинари, работни групи, курсове и конференции, практически упражнения, краткотрайни командировки и др.);
2) При мобилност на административни и други непреподавателски кадри – целта е обучение чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция и подобряване на уменията, необходими за изпълнение на работата им в изпращащата институция.
3) Предимство имат кандидатите, които се ангажират в работата по програма Еразъм и координаторите по двустранните споразумения.   
4) Мобилността ще бъде използвана за укрепването и развитието на връзките между институциите-партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество;
5) Кандидати, които след селектирането им неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност, ще бъдат допускани за провеждане на Еразъм мобилност само при липса на други кандидати;

След провеждане на селектирането на кандидатите Комисията изготвя протокол за селекцията.

3. Изпращане на документите на одобрените кандидати до приемащата институция
Координаторите по споразуменията изпраща до приемащия университет следните документи:

 • Информационно писмо;
 • Работен план;
 • СV на одобрения кандидат (ако се изисква).

4. Получаване на одобрение от приемащата институция за осъществяване на Еразъм мобилността
            Одобрението от приемащия университет се удостоверява чрез един от двата документа:

 • Писмо-покана от приемащия университет;
 • Работен план, подписан от приемащата страна.

5. Действия и задължения на страните след одобрение на Работния план от приемаща институция
След като бъде получено одобрение от приемащия университет на Работния план кандидатът попълва и подава в Еразъм офиса Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за защита на личните данни.
Въз основа на одобрението от приемащата институция се сключва Индивидуален договор по мобилност с цел обучение между Институционалния координатор и кандидата. На базата на този договор, който фиксира точния период на мобилност и размера на месечния Еразъм грант, се изготвя Заповед, която се подписва от Институционалния Еразъм Координатор, Началник отделение „Финанси” и от Ректора, въз основа на която се подготвя платежно нареждане за банков превод.
Ангажимент за закупуване на билет и застраховка има кандидатът, който осъществява Еразъм мобилността.

6. Признаване на мобилността
Признаването на Преподавателска мобилността с цел преподаване се извършва съобразно изискваните документи от Националната агенция – ЦРЧР.
След завръщането си участникът в мобилността трябва да представи в Еразъм офиса следните документи:

 • Работен план - подписан и подпечатан и от двата университета;
 • Документ, удостоверяващ продължителността на престоя в приемащата институция (Certificate of Stay) с подпис и печат на координатори от приемащата институция;
 • Отчет на участника в мобилността – приложение V.11
 • Описателен отчет, написан на български език. Представлява текст в свободна форма (около 1 страница), с впечатления от мобилността в приемащата институция.
 • Разходно-оправдателни документи, доказващи датите на влизане и излизане в страната-домакин – билети (и бордни карти, ако е приложимо).

 

Забележка:
Продължителността на мобилността с цел обучение, финансирана от Националната агенция – ЦРЧР по секторна програма „Еразъм” е 1 (една) седмица, равняваща се на 7 (седем) последователни дни, включително дните за път.

Грантовете за мобилност за всяка академична година за всяка отделна държава и за всяко висше училище се определят от Националната агенция – ЦРЧР и се посочват в годишния Договор за отпускане на финансова подкрепа за мобилност по секторна програма „Еразъм” между Националната агенция – ЦРЧР и съответното висше училище.

Назад