Обучение на докторанти в НВУ „Васил Левски”

Обучение на докторанти се извършва по индивидуални учебни планове, включващи специализирани курсове, изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.
В университета се обучават 48 докторанта по 15 акредитирани научни специалности.

 1. 02.02.08 „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”;
 2. 02.02.04 „Технология за производството на летателни апарати”;
 3. 02.02.02 „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати”;
 4. 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация”;
 5. 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство”;
 6. 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”.
 7. 02.20.08 „Електронизация (в авиацията)”;
 8. 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”;
 9. 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”;
 10. 02.07.04 „Радиопредавателна и радиоприемна техника”.
 11. 02.01.37 „Пътни и строителни машини”;
 12. 02.01.49 „Автомобили, трактори и кари”;
 13. 02.08.15 „Техника и технология на взривните работи”;
 14. 02.07.20. “Комуникационни мрежи и системи”;
 15. 02.21.10. “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”.

„Подробна информацияза програмните акредитации и разпределението на акредитираните научни специаности по приемащи структурни звена (по факултети) може да намерите тук.

Темите за обучение в редовна и задочна докторантура се обявяват ежегодно и еднократно със заповед на Министъра на отбраната на Република България.

Защо да стана докторант в НВУ „Васил Левски”?

Кой може да кандидатства за обучение в докторантура?

Организация на обучението в докторантура.

Реализация на лицата с ОНС „доктор”.

Ред за кандидатстване

Годишни такси за обучение на докторантите по научни области

След приемане на Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав, нормативната база, касаеща обучението в докторантура в Българската армия и НВУ "Васил Левски" ще бъде променена в съответсвие с новите изисквания.

Назад