Специализанти

Професионалната квалификация на военнослужещите и цивилните служители като мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит подлежи на непрекъснато усъвършенстване чрез система от курсове, провеждани в университета.

Основни регламентиращи документ са:

НАРЕДБА № Н-19/ 25.05.2010 г. 

Наредба за допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификациятаот ПЛАН с рег. №21-41-93/ 18.07.2018 г. за придобиване и повишаване на квалификацията във военните академии и висшите военни училища на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия през 2019 г. – ДВ бр. 25/20.03.2018 г.

Регистър на курсовете във военните училища през 2019 година

Регистър на курсовете във военните училища през 2020 година
 

Придобиване на професионална квалификация по „Военно дело“

Обучението на специализанти се реализира чрез обучение в курсове за:

Длъжностна квалификация.
Допълнителна квалификация;
  • Целева квалификация;
  • Езикова квалификация.
Преквалификация.

 

Средногодишно се провеждат от 100 курса с продължителност от 1 до 24 седмици и общ брой на обучаемите от 1000 до 1200 човека.

Организацията на обучението на специализантите се осъществява в:
  1. Център за следдипломна квалификация;
  2. Департамент “Чуждоезиково обучение”
  3. Департамент “Езиково обучение и  физическа подготовка”
  4. Център за дистанционно обучение;
  5. Център за подготовка на кадри за мироопазващи операции и изследване на опита.

Назад