Специализанти

Професионалната квалификация на военнослужещите и цивилните служители като мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит подлежи на непрекъснато усъвършенстване чрез система от курсове, провеждани в университета.

Основни регламентиращи документ са:

НАРЕДБА № Н-19/ 25.05.2010 г. 

Регистър на курсовете във военните училища през 2018 година

Придобиване на професионална квалификация по „Военно дело“

Обучението на специализанти се реализира чрез обучение в курсове за:

Длъжностна квалификация.
Допълнителна квалификация;
  • Целева квалификация;
  • Езикова квалификация.
Преквалификация.

 

Средногодишно се провеждат от 100 курса с продължителност от 1 до 24 седмици и общ брой на обучаемите от 1000 до 1200 човека.

Организацията на обучението на специализантите се осъществява в:
  1. Център за следдипломна квалификация;
  2. Департамент “Чуждоезиково обучение”
  3. Департамент “Езиково обучение и  физическа подготовка”
  4. Център за дистанционно обучение;
  5. Център за подготовка на кадри за мироопазващи операции и изследване на опита.

Назад