Заповед за класиране от проведен търг

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

07 декември 2011 г.   № 1310     гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от проведен повторен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Основна задача на управлението на НВУ „Васил Левски” е осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово и търговско обслужване на обучаемите с изграждане и поддържане на търговски обекти за услуги на територията на университета. В режим на ограничени финансови средства през бюджетната 2011 г. и последващи години, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от ППЗДС и протокол рег. № 3952/05.12.2011 г. на комисията за провеждане на търга, назначена с моя заповед № 1155/27.10.2011 г., и на основание чл. 55 ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Обявявам „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, обл. София, общ. Столична, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, регистриран с решение по фирмено дело № 67/2005 г. за спечелил търга за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”, представляващ полезна площ общо 58 кв. м. – 40 кв. м. част от покривно пространство и 18 кв. м. закрито помещение, намираща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, сграда № 10 – Първи учебен корпус, за монтиране на апаратура и антенни съоръжения, свързани с изграждането на радиоелектронна съобщителна мрежа чрез радиоразпръскване.

2. Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.
3. Месечната наемна цена на имота е в размер на 870,00 лв. без ДДС, платима от 20-то до 30-то число на предходния месец, по банков път по банкова сметка на НВУ „Васил Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 45 IABG 7431 3100 8354 00, BIC IABGBGSF.
4. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и копие от нея да бъде поставено на видно място на порталите на Университета, достъпно за всички заинтересувани лица.
5. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в четиринадесет дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – В. Търново.
6. На определеното по т. 1 лице, спечелило търга и неподписало договора за наем, депозитът за участие не се възстановява.
7. Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отделение „Планиране и управление на ресурсите”, а контрола по изпълнението - на началника на отдел „Логистика и ПУР”.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Бригаден генерал    П       Цветан Харизанов

07.12.2011 г.

Назад