Тръжен протокол

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал       П       Цветан Харизанов
16.11.2011 г.      

ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ

рег. № 3776/16.11.2011 г.

от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване

за продажба на движими вещи

     Днес, 16.11.2011 г., комисия назначена със заповед № 1178/02.11.2011 г.  на началника на НВУ „Васил Левски”, в състав:

…………………………………………………………………….
се събра на заседание в 10,30 ч. да разгледа подадените документи за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г., както следва:
 

№ по ред

Наименование на метални отпадъци

Мярка

Количество

Начална цена с ДДС в лева

1.

Желязо

кг

12190

0,38

2.

Мед

кг

21

6,50

3.

Ел. скрап

кг

58

1,45

4.

Алуминий

кг

23,500

1,40

5.

Олово

кг

30

0,70

ВСИЧКО:

12322,50

4906,70 лв.

От подалите оферти кандидати не присъстваха.

Комисията провери редовността на подадените документи на участниците и констатира, че същите са редовни и са спазени условията за участие в търга.

Подадени документи:
Фирма  – “Феникс НОРД” ЕООД гр. София, жк. Младост 1 бл. 48, вх. Г ЕИК 175299852
Комисията извърши класиране на редовно подадените оферти в тръжен лист – Приложение № 1.

          1. Вещите да бъдат продадени, както следва:

1. Фирма “Феникс НОРД” ЕООД гр. София, жк. Младост 1 бл. 48, вх. Г ЕИК 175299852
 
 

№ по ред

Наименование на метални отпадъци

Мярка

Количество

Начална цена с ДДС в лева

1.

Желязо

кг

12190

0,39

2.

Мед

кг

21

6,50

3.

Ел. скрап

кг

58

1,50

4.

Алуминий

кг

23,500

1,40

5.

Олово

кг

30

0,71

ВСИЧКО:

12322,50

5031,80 лв.

Приложения:

1. Тръжен лист (Приложение 1) – 1 бр.

КОМИСИЯ:

 

Приложение 1

ТРЪЖЕН ЛИСТ
 
 

Тръжен №

Кандидат

Предлагана цена

1

Фирма “Феникс НОРД” ЕООД – гр. София

5031,80

 

КОМИСИЯ:

Назад