Тръжен протокол

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал              П         Цветан Харизанов
10.11.2011 г.           

ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ

рег. № 3695/10.11.2011 г.

от заседание на комисията за провеждане на повторен търг

с тайно наддаване за продажба на движими вещи

            Днес, 10.11.2011 г., комисия назначена със заповед № 1165/31.10.2011 г.  на началника на НВУ „Васил Левски”, в състав:

Председател: …………………………………………
и членове:
…………………………………………………………..
се събра на заседание в 10,00 ч. да разгледа подадените документи за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г.
Поради служебна заетост на подп. Граматиков и к-н Янков в работата на комисията взеха участие резервните членове подп. Ениманев – началник на отделение „Логистика” и к-н Глушков – помощник-началник на отделение „Логистика”. Обявените вещи за продажба, са както следва:
1.ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 599 с единична начална тръжна цена 820,00 /осемстотин и шестнадесет лева/ лева с ДДС;
2. ЛАНП ВАЗ-2106 с рег. № ВА 107 667 с единична начална тръжна цена 400,00 /четиристотин лева/ лева с ДДС;
3. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 527 с единична начална тръжна цена 2080,00 /две хиляди и осемдесет лева/ лева с ДДС;
4. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 524 с единична начална тръжна цена 1968,00 /хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/ лева с ДДС;
5. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 539 с единична начална тръжна цена 2240,00 /две хиляди и двеста и четиридесет лева/ лева с ДДС;
Комисията провери редовността на подадените документи на участниците по подадените позиции и констатира, че същите са редовни и са спазени условията за участие в търга.
Подадени документи:
По позиция 1 – „МЕГА МД” ЕООД – предлагана цена 820,00 лв. с ДДС;
По позиция 2 – „МЕГА МД” ЕООД – предлагана цена 400,00 лв. с ДДС;
По позиция 3 – „МЕГА МД” ЕООД – предлагана цена 2080,00 лв. с ДДС;
По позиция 4 – „МЕГА МД” ЕООД – предлагана цена 1968,00 лв. с ДДС;
По Позиция 5 – „МЕГА МД” ЕООД – предлагана цена 2240,00 лв. с ДДС;
По позиция 6 – няма подадени оферти.
Комисията извърши класиране на редовно подадените оферти в тръжен лист по позиции – Приложение № 1.
            1. Вещите по позиции да бъдат продадени, както следва:
1.ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 599 с единична начална тръжна цена 820,00 /осемстотин и шестнадесет лева/ лева с ДДС;
2. ЛАНП ВАЗ-2106 с рег. № ВА 107 667 с единична начална тръжна цена 400,00 /четиристотин лева/ лева с ДДС;
3. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 527 с единична начална тръжна цена 2080,00 /две хиляди и осемдесет лева/ лева с ДДС;
4. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 524 с единична начална тръжна цена 1968,00 /хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/ лева с ДДС;
5. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 539 с единична начална тръжна цена 2240,00 /две хиляди и двеста и четиридесет лева/ лева с ДДС.
2. Комисията предлага на началника на НВУ „Васил Левски” дизеловият набивач ДМ-240 с инв. № 359-А-0240 с единична начална тръжна цена 128.00 /сто и двадесет и осем/ лева с ДДС да бъде продаден на първия явил се по време кандидат, заявил писмено желанието си да закупи вещта на цена не по-ниска от 60 % от първоначалната продажна цена.

Приложения:

1. Тръжен лист (Приложение 1) – 1 бр.

КОМИСИЯ:

Приложение 1
ТРЪЖЕН ЛИСТ

 

ПОЗИЦИЯ 1

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

1

„Мега МД” ЕООД – гр. Г. Оряховица

1

820,00 лв.

ПОЗИЦИЯ 2

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

1

„Мега МД” ЕООД – гр. Г. Оряховица

2

400,00 лв.

ПОЗИЦИЯ 3

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

1

„Мега МД” ЕООД – гр. Г. Оряховица

3

2080,00 лв.

ПОЗИЦИЯ 4

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

1

„Мега МД” ЕООД – гр. Г. Оряховица

4

1968,00 лв.

ПОЗИЦИЯ 5

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

1

„Мега МД” ЕООД – гр. Г. Оряховица

5

2240,00 лв.

ПОЗИЦИЯ 6 – няма кандидати

КОМИСИЯ:

Назад