Търг за отдаване на имот под наем

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

17 септември 2011 г.  № 974 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:

Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава ІІІ от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 22 – 37 от Правилника за административна и стопанска дейност на НВУ „Васил Левски” и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, представляващ:

1.1. ВР 2213 – полезна площ общо 58 кв. м. – 40 кв. м. част от покривно пространство и 18 кв. м. закрито помещение намиращ се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, сграда № 5 – Първи учебен корпус;
1.2. ВР 1175 – полезна площ 36 кв. м., част от покривно пространство, намиращ се в гр. Долна Митрополия, сграда № 65.
2. Имотите се отдават под наем за монтиране на апаратура и антенни съоръжения, свързани с изграждането на радиоелектронна съобщителна мрежа чрез радиоразпръскване.
3. Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години.
4. ………………………………………………………………………..
5. Първоначалната наемна цена на имотите, определена по реда на гл. ІV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е както следва:
5.1. По т. 1.1. в размер на 870,00 лв. без ДДС;
5.2. По т. 1.2. в размер на 360,00 лв. без ДДС.
6. Депозитната вноска за участие в търга е както следва:
6.1. По т. 1.1. – 870,00 лв.
6.2. По т. 1.2. – 360,00 лв.
7. Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили документация от 20.09.2011 г. до 18.10.2011 г.  между 08,00 часа и 12,00 часа всеки работен ден.
8. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в деловодството на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, заедно с другите документи, съгласно изискванията на тръжната документация е до 16,30 ч. на 24.10.2011 г.
9. Търгът за отдаване под наем на имотите, подробно описани в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 26.10.2011 г., в Дом на културата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България, № 76 по т. 1.1. от 9,30 часа, по т. 1.2. от 11,00 часа. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
10. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:
10.1. Кандидатите еднолични търговци и управители на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
10.2. Кандидатите да притежават лиценз за осъществяване на радиоразпръскване.
11. Описанието на имотите, тяхното предназначение, срока за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията), както и списък на изискуемите се от участниците в търга документи да бъдат обявени на видно място в района на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново и гр. Долна Митрополия.
12. Утвърждавам тръжната документация на обектите.
13. Определям цена на тръжната документация в размер на 20,00 лв. с ДДС.
14. Комисията по провеждане на търга да изготви протоколи за резултатите от своята работа и ги представи за утвърждаване в срок до 5 /пет/ дни след провеждане на търга.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика и ПУР”, а контролът по изпълнението й на заместник-началника на НВУ „В. Левски”.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Бригаден генерал          П                    Цветан Харизанов

Назад