Търг за отдаване на имот под наем

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

15 септември 2011 г.  № 968 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:

Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава ІІІ от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 22 – 37 от Правилника за административна и стопанска дейност на НВУ „Васил Левски” и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижим имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”, представляващ: полезна площ 7 кв. м. намиращ се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, сграда № 20 – КПП-юг.

2. Имотът се отдава под наем за разкриване на книжарница.
3. Имотът се отдават под наем за срок от 3 (три) години.
4. ……………………………………………………………………………..
5. Първоначалната наемна цена на имота, определена по реда на гл. ІV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е 70,00 (седемдесет лв.) без ДДС.
6. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 70.00 лв.
7. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили документация от 20.09.2011 г. до 18.10.2011 г. между 08,00 часа и 12,00 часа всеки работен ден.
8. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в деловодството на НВУ „Васил Левски”, бул. „България” № 76, заедно с другите документи, съгласно изискванията на тръжната документация е 24.10.2011 г. до 16,30 ч.
9. Търгът за отдаване под наем на имота, подробно описан в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 26.10.2011 г., в Дом на културата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България, № 76 от 14,30 часа. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
10. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:
10.1. Кандидатите еднолични търговци и управители на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
10.2. Обектът да се използва само за книжарница;
10.3. Надценката на продаваните стоки да не е по-висока от 20 % от цените на едро;
10.4. Работното време през делничните дни да не е по-малко от 6 часа на ден;
10.5. Минимален асортимент от предлаганите стоки: канцеларски материали, тетрадки, художествена и учебна литература, периодичен печат;
10.6. Извършване на копирни услуги.
11. Описанието на имота, неговото предназначение, срока за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията), както и списък на изискуемите се от участниците в търга документи да бъдат обявени на видно място в района на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
12. Утвърждавам тръжната документация на обекта.
13. Определям цена на тръжната документация в размер на 20,00 лв. с ДДС.
14. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за резултатите от своята работа и ги представи за утвърждаване в срок до 5 /пет/ дни след провеждане на търга.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика и ПУР”, а контролът по изпълнението й на заместник-началника на НВУ „В. Левски”.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Бригаден генерал          П         Цветан Харизанов

Назад