Повторен търг 2 за отдаване под наем на имот

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
11 февруари 2011 г.  № 180 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ:

Относно провеждане на повторен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост,  предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Съвременните тенденции в развитието на пазарното стопанство и проблемите с икономическата криза в страната налагат изключително високи изисквания към системата за управление на финансовите ресурси в НВУ „В. Левски”, както и оползотворяване на всяка една възможност за допълнително финансиране на бюджета на университета.

На основание чл. 16, ал. 2; чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 45, ал. 3, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост; глава трета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, по смисъла на чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията и раздел втори от Правилника за административна и стопанска дейност на НВУ „В. Левски” и чл. 55 ал. 4 от Закона за отбраната и Въоръжените сили,

З А П О В Я Д В А М:

1. Откривам процедура по провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем (обект – Позиция № 4 – 1,00 кв. метра, бетонна площ, за поставяне на рекламно-информационен елемент по смисъла на чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, намиращ се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, в озеленената ивица, граничеща с тротоара на бул. „Славянски”) по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижим имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

2. Имотът се отдава под наем за поставяне на рекламно-информационен елемент по смисъла на чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
3. Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.
4. За организиране и провеждане на търга назначавам комисия в състав:
……………………………………………………………………
5. Първоначалната наемна цена на имота, определена по реда на гл. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, е в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева) без ДДС.
6. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидат-участниците в него от 14.02.2011 г. до 07.03.2011 г. между 09.00 часа и 13.00 часа всеки работен ден.
7. Търгът за отдаване под наем на имота, подробно описан в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 10.03.2011 г., в Дома на културата на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, от 10,30 часа. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
8. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:
8.1. Кандидатите еднолични търговци и управителите на кандидатите – търговски дружества, да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер.
8.2. Кандидатът, спечелил търга, да постави и поддържа с грижата на добър стопанин едно рекламно съоръжение на определеното място по такъв начин, че да не заплашва целостта на оградата и прилежащите сгради, както и да не застрашава живота или здравето на преминаващите.
8.3. Обектът да се използва само за поставяне и експлоатация на рекламно-информационен елемент (с размери до 5/3 метра) при спазване на необходимите изисквания на Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения в Община Шумен и Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Шумен.
8.4. Кандидатът, спечелил търга, заплаща за своя сметка всички консумативи и други разходи, свързани с узаконяване, изработка, монтаж, експлоатация и демонтаж на рекламното съоръжение.
8.5. Кандидатът, спечелил търга, e длъжен да спазва правилата за техническа безопасност, опазване на околната среда и безопасността на движението при дейности, свързани с предмета на договора.
8.6. Кандидатът, спечелил търга, поема отговорността за нанесени щети на трети лица при и по повод изпълнението на сключения договор.
8.7. Рекламните материали да не противоречат на добрите нрави и действащото в страната законодателство, както и да не са с политическа, религиозна или друга идеологическа насоченост. Наемодателят не носи отговорност пред трети лица за характера и съдържанието на рекламните материали.
9. Описанието на имота, неговото предназначение, срокът за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията), както и списък на изискваните от участниците в търга документи да бъдат обявени на видно място в района на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.
10. Утвърждавам тръжната документация на обекта.
10.1. Закупуването на същата се извършва в сградата на управление на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, намиращ се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1 – отделение „Финанси”, от 15.00 до 16.30 часа всеки работен ден, от 14.02.2011 г. до 07.03.2011 г.В същия срок може да се извършва оглед на обекта.
10.2. Подаването на заявления за участие е в деловодството за некласифицирана информация на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, всеки работен ден от 14.00 до 16.30 часа. Крайният срок за подаване на заявленията за участие заедно с другите документи съгласно изискванията на тръжната документация е 16.30 часа на 09.03.2011 г.
10.3. Цената на тръжните документи е 20 лв. (двадесет лева). Сумата следва да бъде внесена в брой на касата на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.
11. Депозитът за участие е в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева) и следва да бъде внесен по банкова сметка на НВУ „В. Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 52 IABG 74313300835500, BIC IABGBGSF.
12. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за резултатите от своята работа и го представи за утвърждаване в срок до 2 (два) дни след провеждане на търга.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на декана на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.
Контрол по изпълнението на заповедта да осъществи заместник-началника на НВУ „В. Левски”.
         
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал     (П)     Цветан Харизанов
11.02.2011 г.

Назад