Обявление за малка обществена поръчка

BG-Велико Търново: Изграждане
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Национален военен университет "Васил Левски", бул. "България№ 76, За: подполковник Красимир Йорданов Кирилов, България 5006, Велико Търново, Тел.: 062 618850, E-mail: nvu@nvu.bg, Факс: 062 618899
Общ адрес на възлагащия орган: www.nvu.bg.
Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.
Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Отбрана
Образование
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Подмяна на външния водопровод на НВУ "Васил Левски".
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: НВУ"Васил Левски" гр.Велико Търново бул.България №76
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката
Предмет на поръчката е цялостна подмяна на външната водопроводна мрежа, от водомерната шахта вътре в района. Водопроводът следва да се изпълни от тръби ПЕВП РЕ 100, PN10. Отклоненията към сградите и градинските кранове също се подменят с нови. Отклоненията са със същия диаметър. Местата на градинските кранове се запазват в същите шахти. Подменят се с нови пожарните хидранти.
ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
45000000, 45300000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
ІІ.1.5) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем
Четиристотин хиляди лева без ДДС
Прогнозна стойност без ДДС
400000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни
120
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
гаранция за участие -1% от прогнозната стойност гаранция за изпълнение - 3% от предложената цена
ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
по банков път
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или ЕИК. 2.Удостоверение за актуално състояние. 3.Документ за регистрация по БУЛСТАТ, когато е приложимо. 4.Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие). 5.Копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя 6.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). 7.Декларация по чл. 47, ал. 1 и 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал). 8.Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал). 9.Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал). 10. Документ за закупена документация за участие (копие). 11.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 11.Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация по образец, която съдържа информация за общия оборот и за оборота от ново строителство и/или строително-ремонтни работи за последните 3 (три) години (2007, 2008 и 2009 г.) с посочване на оборота за всяка година поотделно (в оригинал). 2.Списък на основните договори за строително-ремонтни работи, изпълнени през последните 3 (три) години – 2007, 2008, 2009 г. 3.референции-мин.3 броя. 4.Копие от застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Минимални изисквания: 1.Декларация по образец, която съдържа информация за общия оборот и за оборота от ново строителство и/или строително-ремонтни работи за последните 3 (три) години (2007, 2008 и 2009 г.) с посочване на оборота за всяка година поотделно (в оригинал). 2.Списък на основните договори за строително-ремонтни работи, изпълнени през последните 3 (три) години – 2007, 2008, 2009 г. 3.референции-мин.3 броя. 4.Копие от застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Документи за образование и квалификация на лицата, отговарящи за изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: 1. Описание на техническото оборудване за изпълнение на поръчката.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
НЕ
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 07/01/2011 00:00 Час: 16:30
Платими документи
ДА
Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане
в брой на касата на университета
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Дата: 17.01.2011 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни
90
IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18/01/2011 00:00 Час: 10:30
Място
НВУ "Васил Левски" град Велико Търново, бул. "България" №76
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участници в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно тчл. 38, ал. 5 от НВМОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
10 дни от получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.12.2010 г. 

Назад