Търг с тайно надаване за продажба на движими вещи

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

02 ноември 2011 г. № 1178 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Основно задължение на командира е осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства и управлението на материални запаси и дълготрайни активи. В режима на ограничени финансови средства през бюджетната 2011 година, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети на управлението.

На основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ, чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 1, ал. 2, чл. 2, т. 1 и чл. 5, във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, след като разгледах протокол на комисия от 28.10.2011 г., назначена със моя заповед № 1152/27.10.2011 г.,

З А П О В Я Д В А М:

1. На 16.11.2011 г. от 10.30 часа в сградата на управлението факултет „Авиационен”, находяща се в гр. Долна Митрополия Учебен корпус „А”, ет. 3, стая № 317, да бъде организиран и проведен ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните движими вещи – частна държавна собственост:

№ по ред

Наименование на метални отпадъци

Мярка

Количество

Начална цена с ДДС в лева

1.

Желязо

кг

12190

0,38

2.

Мед

кг

21

6,50

3.

Ел. скрап

кг

58

1,45

4.

Алуминий

кг

23,500

1,40

5.

Олово

кг

30

0,70

ВСИЧКО:

12322,50

4906,70 лв.

До участие в търга се допускат кандидати заявили желание да закупят общото количество метални отпадъци по т. 1.

2. ………………………………………………
3. Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 03.11.2011 г. до 14.11. 2011 г. включително, от 9.00 до 12.00 часа на адрес: гр. Долна Митрополия, факултет „Авиационен”.
3.1. Предварително съгласуване за извършване на оглед на вещите от кандидатите, на телефон 0878107880, – майор Румен Цветанов Тодоров.
3.2. Лице за контакти при предаване на вещите на спечелилия кандидат, на телефон 0878107880, – майор Румен Цветанов Тодоров.
4. Депозитна вноска е 10% от стойността 4906, 70 на движимите вещи – 490,67 (четиристотин и деветдесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева.
4.1. Начин на плащане – депозитът за участие в търга се внася по банков път по сметката на факултет „Авиационен” на Национален Военен университет „Васил Левски” – Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 15IABG 74733100416200, BIC IABGBGSF.
4.2. Депозитът на неспечелилите търга участници да се връща след подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната комисия.
5. Заявки за участие в търга се подават от 08.00 ч. до 12,00 ч. на 15.11.2011 г. в сградата на управлението факултет „Авиационен”, находяща се в гр. Долна Митрополия Учебен корпус „А”, деловодство за некласифицирана информация на факултет „Авиационен”.
5.1. За участие в търга кандидатите представят следните документи:
- документ за внесен депозит;
- удостоверение за съдебна регистрация – за юридически лица, издадено след 01.07.2011 г. – оригинал или заверено от кандидата копие;
- копие от валидна лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
- номер на сметка за възстановяване на депозита за участие.
5.2. Офертата за предлаганата цена се поставя в малък запечатан плик. На плика с офертата ясно да е изписан кандидата, актуален адрес за кореспонденция и телефон за контакти с него
Офертата на кандидата заедно с всички необходими документи за участие по т. 5.1. се подават лично от кандидатите или от техен писмено упълномощен представител.
5.3. Председателят или определен от него член на комисията, преди приемане на документите проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата.
5.4. Да не се приемат оферти за регистрация, към които не е представен някой от документите по т. 5.1 или представените такива са невалидни.
5.5. Приетите оферти се пускат в урна, запечатана от председателя на тръжната комисия, в присъствието на кандидата.
5.6. При регистрация на участниците същите да се съпровождат в района на факултет „Авиационен” от представител на Административна служба.
6. Търгът да се проведе чрез закрито заседание на комисията, съгласно т. 2.
6.1. Комисията, назначена да проведе търга, да разгледа и класира офертите в тръжен лист. В тръжния лист да се впишат всички получени оферти, по поредността на постъпването им и тръжните номера на кандидатите.
6.2. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия да определи крайния купувач чрез жребие.
6.3. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол в три екземпляра за класиране на офертите според най-високата предложена цена, съгласно чл. 11 от Наредба №7 от 14.11.1997 год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
6.4. Резултатите от търга да се обявят в интернет страница www.nvu.bg и на видно място на порталите на факултет „Авиационен”, достъпно за всички заинтересувани лица. За удостоверяване на обявяването на резултатите да се състави протокол, който да се постави, ведно с обявите на цитираните места за обяви.
6.5. В седем дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда за неговото провеждане. Жалбата се подава чрез Началника на НВУ „Васил Левски” до Административен съд – гр. В. Търново.
7. Спечелилият търга участник внася предложената тръжна цена за цялото количество метални отпадъци – 12 322,50 (дванадесет тона тристадвадесет и два килограма и петстотин грама) в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.
7.1. Заплащането на цената става в български лева по банков път по следната банкова сметка на факултет „Авиационен” на Национален Военен университет „Васил Левски” – Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 15IABG 74733100416200, BIC IABGBGSF.
7.2. Ако плащането не се извърши в този срок, депозитът на спечелилия търга да се задържи и се предложи на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащане в срок до 3 работни дни от получаване на предложението, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
7.3. Вещите да се предадат на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещите се прехвърля с предаването им. Вещите да се предадат на купувача с приемателно-предавателен протокол по образец на НВУ „Васил Левски”.
7.4. Всички разходи, като вдигане, транспорт и претегляне на закупените вещи след плащане на цената и др. подобни, са за сметка на купувача.
7.5. Купувачът следва да вдигне цялото количество отпадъчно желязо не по късно от 5 дни от датата на плащането. След изтичане на този срок, същият дължи магазинаж в размер на 20 /двадесет/ лв.
7.6. Ако включена в търга вещ не е продадена, по предложение на председателя на комисията до началника на университета, първоначалната тръжна цена може да се намали с 20 на сто.
7.7. Непродадените вещи включени в два непоследователни търга с тайно наддаване могат да се продадат на първия по време кандидат-купувач заявил писмено желанието си да закупи вещта по цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.
8. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви в интернет страница www.nvu.bg и на видно място на порталите на факултет „Авиационен”, достъпно за всички заинтересувани лица.
9. В тридневен срок от издаването й извлечение от настоящата заповед да се публикува в местен вестник.
Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия и на упоменатите длъжностни лица, а контролът по изпълнението й на декана на факултет „Авиационен” – гр. Долна Митрополия.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Бригаден генерал              П       Цветан Харизанов

0211.2011 г.

Назад