Повторен търг с тайно надаване за продажба на движими вещи

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

31 октомври 2011 г. № 1165. гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 2, т. 1 и чл. 5, във връзка с чл. 6 и чл. 15 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, след като разгледах Протокол на комисия рег. № 3265/17.10.2011 г., и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,

З А П О В Я Д В А М :
1. На 10.11.2011 г. от 10.00 часа в Дом на културата, ет. 2 на Национален военен университет „Васил Левски”, находяща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, да бъде организиран и проведен ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните движими вещи – частна държавна собственост:
1.1. ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 599 с единична начална тръжна цена 816,00 /осемстотин и шестнадесет лева/ лева с ДДС;
1.2. ЛАНП ВАЗ-2106 с рег. № ВА 107 667 с единична начална тръжна цена 400,00 /четиристотин лева/ лева с ДДС;
1.3. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 527 с единична начална тръжна цена 2080,00 /две хиляди и осемдесет лева/ лева с ДДС;
1.4. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 524 с единична начална тръжна цена 1968,00 /хиляди деветстотин шестдесет и осем лева/ лева с ДДС;
1.5. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 539 с единична начална тръжна цена 2240,00 /две хиляди и двеста и четиридесет лева/ лева с ДДС;
1.6. Дизелов набивач ДМ-240 с инв. № 359-А-0240 с единична начална тръжна цена 102,40 /сто и два лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС.
2.  …………………………………………….
3. Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 01.11.2011 г. до 08.11.2011 г. включително, от 9.00 до 12.00 часа на адрес: гр. В. Търново, ул. „Беляковско шосе” № 8, паркова територия на НВУ „Васил Левски”.
3.1. Предварително съгласуване за извършване на оглед на вещите от кандидатите, на телефон 0887 917824, 062/618822 вътр. 62300 – к-н Христо Дочев Дочев, 0888 686564 – к-н Светломир Илиев Стоянов.
3.2. Лице за контакти при предаване на вещите на спечелилия кандидат, на телефон 0887 917824, 062/618822 вътр. 62300 – к-н Христо Дочев Дочев.
4. Кандидатите могат да подават оферти за всички или за отделни позиции.
5. Депозитната вноска е 10% от първоначалната тръжна цена за всяка отделна позиция, за която участникът кандидатства.
5.1. Начин на плащане – депозитът за участие в търга се внася по банков път по сметката на НВУ „Васил Левски” – Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 52 IABG 74313300835500, BIC IABGBGSF.
5.2. Депозитът на неспечелилите търга участници да се връща след подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната комисия.
6. Заявки за участие в търга се подават от 08.00 ч. до 12,00 ч. на 09.11.2011 г. в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, сграда на управлението, ет. 1, регистратура за некласифицирана информация на НВУ „Васил Левски”.
6.1. За участие в търга кандидатите представят следните документи:
- документ за внесен депозит;
- удостоверение за съдебна регистрация – за юридически лица, издадено след 01.07.2011 г. – оригинал или заверено от кандидата копие;
- документ за самоличност – за кандидати физически лица (заверено от участника копие).
6.2. Офертата за предлаганата цена за всяка отделна позиция се поставя в малък запечатан плик. На плика с офертата ясно да е изписан кандидата, актуален адрес за кореспонденция и телефон за контакти с него.
Офертата на кандидата заедно с всички необходими документи за участие по т. 6.1. се подават лично от кандидатите или от техен писмено упълномощен представител.
6.3. Председателят или определен от него член на комисията, преди приемане на документите проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата и номера на позицията на вещта/вещите.
6.4. Да не се приемат оферти за регистрация, към които не е представен някой от документите по т. 6.1 или представените такива са невалидни.
6.5. Приетите оферти се пускат в урна, запечатана от председателя на тръжната комисия, в присъствието на кандидата.
6.6. При регистрация на участниците същите да се съпровождат в района на Университета от к-н Костадин Янков Янков GSM 0887 307544.
7. Търгът да се проведе чрез закрито заседание на комисията, съгласно т. 1.
7.1. Комисията, назначена да проведе търга, да разгледа и класира офертите в тръжен лист. В тръжния лист да се впишат всички получени оферти, по поредността на постъпването им и тръжните номера на кандидатите.
7.2. За спечелил търга по всяка позиция се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия да определи крайния купувач чрез жребие.
7.3. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол в три екземпляра за класиране на офертите според най-високата предложена цена, съгласно чл. 11 от Наредба № 7/14.11.1997 год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
7.4. Резултатите от търга да се обявят в интернет страница www.nvu.bg и на видно място на порталите на Университета, достъпно за всички заинтересувани лица.  За удостоверяване на обявяването на резултатите да се състави протокол, който да се постави, ведно с обявите на цитираните места за обяви.
7.5. В седем дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда за неговото провеждане. Жалбата се подава чрез Началника на НВУ „Васил Левски” до Административен съд – гр. В. Търново.
8. Спечелилият търга участник по отделните позиции внася предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.
8.1. Заплащането на цената става в български лева по банков път по следната банкова сметка на НВУ „Васил Левски” – Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 45 IABG 74313100835400, BIC IABGBGSF.
8.2. Ако плащането не се извърши в този срок, депозитът на спечелилия търга да се задържи и се предложи на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащане в срок до 3 работни дни от получаване на предложението, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
8.3. За извършената продажба между купувача и продавача се сключва писмен договор, като продавачът издава фактура. Вещите да се предадат на купувача след плащане на цената. Предаването на вещите се извършва с приемно-предавателен протокол.
8.4. Непродадените вещи включени в два непоследователни търга с тайно наддаване могат да се продадат на първия по време кандидат-купувач заявил писмено желанието си да закупи вещта по цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.
8.5. Всички разходи по транспортиране на вещите са за сметка на купувача.
8.6. Купувачът е длъжен да транспортира закупените вещи не по-късно от 5 дни от датата на плащането. След изтичане на този срок, същият дължи магазинаж в размер на 20 /двадесет/ лв.
9. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви в интернет страница www.nvu.bg и на видно място на порталите на Университета, достъпно за всички заинтересувани лица.
10. В тридневен срок от издаването й да се публикува обявление най-малко в един ежедневник.
Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия и на упоменатите длъжностни лица, а контролът по изпълнението й на заместник-началника на НВУ „В. Левски”.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Бригаден генерал П Цветан Харизанов

31.10.2011 г.

Назад