Тръжен протокол

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал    П         Цветан Харизанов
                        17.10. 2011 г.

ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ

рег. № 3265/17.10.2011 г.

от заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

            Днес, 17.10.2011 г., комисия назначена със заповед № 1058/06.10.2011 г.  на началника на НВУ „Васил Левски”, в състав:

Председател: ……………………………………………
и членове:………………………………………………
се събра на заседание в 10,00 ч. да разгледа подадените документи за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г., както следва:
1. ТАПП УАЗ-542 – Р-71 с рег. № ВА 107 594 с единична начална тръжна цена 990,00 /деветстотин и деветдесет лева/ лева с ДДС;
2. ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 599 с единична начална тръжна цена 1020,00 /хиляди и двадесет лева/ лева с ДДС;
3. ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 601 с единична начална тръжна цена 1100,00 /хиляда и сто лева/ лева с ДДС;
4. ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 597 с единична начална тръжна цена 1290,00 /хиляди двеста и деветдесет лева/ лева с ДДС;
5. САПП УАЗ-450-МСА с рег. № ВА 107 642 с единична начална тръжна цена 440,00 /четиристотин и четиридесет лева/ лева с ДДС;
6. ЛАНП ВАЗ-2106 с рег. № ВА 107 667 с единична начална тръжна цена 475,00 /четиристотин седемдесет и пет лева/ лева с ДДС;
7. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 527 с единична начална тръжна цена 2600,00 /две хиляди и шестстотин лева/ лева с ДДС;
8. ТАПП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 524 с единична начална тръжна цена 2460,00 /две хиляди четиристотин и шестдесет лева/ лева с ДДС;
9. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 539 с единична начална тръжна цена 2800,00 /две хиляди и осемстотин лева/ лева с ДДС;
10. Дизелов агрегат АД-30 с рег. № ВА 602 052 с единична начална тръжна цена 620,00 /шестстотин и двадесет лева/ лева с ДДС]
11. Дизелов набивач ДМ-240 с инв. № 359-А-0240 с единична начална тръжна цена 128,00 /сто двадесет и осем лева/ лева с ДДС.
От подалите оферти кандидати присъстваха:
  • г-н Теодор Димитров Одрински
  • г-жа Елица Павликова Илиева

Комисията проведи редовността на подадените документи на участниците по подадените позиции и констатира, че същите са редовни и са спазени условията за участие в търга.

По позиция 1 – г-н Румен Славов Ангелов – предлагана цена 1112,00 лв.
По позиция 2 – г-н Румен Славов Ангелов – предлагана цена 1120,00 лв.
По позиция 3 – „Рашън Спеарс” ЕООД – Габрово – предлагана цена 1522,00 лв.; Тодор Николаев Джонов – предлагана цена 1213,00 лв.
По позиция 4 – „Рашън Спеарс” ЕООД – Габрово – предлагана цена 1522,00 лв.; Тодор Николаев Джонов – предлагана цена 1332,00 лв.
По позиция 5 – Теодор Димитров Одрински – предлагана цена 4005,76 лв.; Елица Павликова Илиева – предлагана цена 1905,26 лв.; Румен Славов Ангелов – предлагана цена 866,00 лв.; Петко Иванов Босовски – предлагана цена 777,77 лв.;
По позиция 6 – няма подадени оферти
По позиция 7 – няма подадени оферти
По позиция 8 – няма подадени оферти
По позиция 9 – няма подадени оферти
По позиция 10 – Теодор Димитров Одрински – предлагана цена 1700,00 лв.; Румен Славов Ангелов – предлагана цена 1333,00 лв.; Петко Иванов Босовски – предлагана цена 1117,77 лв.; „Род Метал” ООД – предлагана цена 621,00 лв.
По позиция 11 – няма подадени оферти
Комисията извърши класиране на редовно подадените оферти в тръжен лист по позиции – Приложение № 1.
            1. Вещите по позиции да бъдат продадени, както следва:
1. ТАПП УАЗ-542 – Р-71 с рег. № ВА 107 594 - г-н Румен Славов Ангелов – предлагана цена 1112,00 лв. с ДДС;
2. ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 599 - г-н Румен Славов Ангелов – предлагана цена 1120,00 лв. с ДДС;
3. ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 601 - „Рашън Спеарс” ЕООД – Габрово – предлагана цена 1522,00 лв. с ДДС;
4. ТАПП УАЗ-452 от Р-71 с рег. № ВА 107 597 - „Рашън Спеарс” ЕООД – Габрово – предлагана цена 1522,00 лв. с ДДС;
5. САПП УАЗ-450-МСА с рег. № ВА 107 642 - Теодор Димитров Одрински – предлагана цена 4005,76 лв. с ДДС;
6. ЛАНП ВАЗ-2106 с рег. № ВА 107 667 – няма подадени оферти;
7. ТАНП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 527 – няма подадени оферти;
8. ТАПП ЗИЛ-130 с рег. № ВА 107 524 – няма подадени оферти;
9. ТАНП ЗИЛ-130 рег. № ВА 107 539 – няма подадени оферти;
10. Дизелов агрегат АД-30 с рег. № ВА 602 052 - Теодор Димитров Одрински – предлагана цена 1700,00 лв. с ДДС;
11. Дизелов набивач ДМ-240 с инв. № 359-А-0240 – няма подадени оферти.
2. Комисията предлага на началника на НВУ „Васил Левски” да бъде проведен повторен търг по позиции 6, 7, 8, 9 и 11, като началната тръжна цена бъде намалена с 20 на сто.

Приложения:

1. Тръжен лист (Приложение 1) – 1 бр.

 

КОМИСИЯ:

 
 

Приложение 1

ТРЪЖЕН ЛИСТ
 
 

ПОЗИЦИЯ 1

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

2

Румен Славов Ангелов

1

1112,00

ПОЗИЦИЯ 2

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

2

Румен Славов Ангелов

2

1120,00

ПОЗИЦИЯ 3

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

4

„Рашън Спеарс” ЕООД - Габрово

3

1522,00

3

Тодор Николаев Джонов

3

1213,00

ПОЗИЦИЯ 4

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

4

„Рашън Спеарс” ЕООД - Габрово

4

1522,00

3

Тодор Николаев Джонов

4

1332,00

ПОЗИЦИЯ 5

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

6

Теодор Димитров Одрински

5

4005,76

7

Елица Павликова Илиева

5

1905,26

2

Румен Славов Ангелов

5

866,00

1

Петко Иванов Босовски

5

777,77

ПОЗИЦИЯ 6 – Няма подадени документи

ПОЗИЦИЯ 7 – Няма подадени документи

ПОЗИЦИЯ 8 – Няма подадени документи

ПОЗИЦИЯ 9 – Няма подадени документи

ПОЗИЦИЯ 10

Тръжен №

Кандидат

Позиция №

Предлагана цена

6

Теодор Димитров Одрински

10

1700,00

2

Румен Славов Ангелов

10

1333,00

1

Петко Иванов Босовски

10

1117,77

5

„Род Метал” ООД

10

621,00

ПОЗИЦИЯ 11 – Няма подадени документи

КОМИСИЯ:

Назад